Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Положення про старостат

1.Загальні положення
1.1. Старостат, до складу якого входять усі старости навчальних груп, являється постійно діючим органом студентського самоврядування, створений з метою підвищення ефективності організації навчальної, наукової, виховної, культурно-масової і спортивної роботи серед студентів коледжу.

1.2. З метою підвищення ефективності роботи старостат тісно взаємодіє з директором коледжу, відділеннями, кураторами навчальних груп, а також студентським профкомом і Радою студентського самоврядування коледжу.

1.3. Вибирати і бути обраними старостами груп, а отже ставати членами старостату мають рівне право всі студенти коледжу, незалежно від статі, віку, соціального положення, і інших ознак.

1.4. Старостат здійснює свою діяльність в інтересах студентів ВСП «Фаховим коледжем інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», у відповідності з чинним законодавством, Положенням коледжу і на підставі даного Положення.

2. Структура і організація діяльності старостату

2.1. До складу старостату входять старости навчальних груп.

2.2. Діяльність старостату здійснюється у формі проведення:
– зборів навчальних груп;
– зборів старост на відділеннях;
– загальних зборів старост.

3. Основна мета діяльності та завдання старостату

3.1. Основною метою діяльності є:
– покращення показників успішності, відвідування студентами навчальних занять протягом навчального процесу;

– розвиток особистої ініціативи, інтелектуальних і творчих здібностей студентів шляхом заохочення їх до роботи в органах студентського самоврядування;

– становлення у студентів активної громадської позиції, вироблення у них планового підходу до вирішення виникаючих в ході навчального процесу проблем.

3.2. Основними завданнями старостату є:
– доведення до студентів ініціатив, вказівок адміністрації ВСП «Фаховим коледжем інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» щодо питань організації навчального процесу і виховної роботи в коледжі;

– розробка пропозицій і планування роботи з студентами, проведення разом з профкомом і студентським парламентом ВСП «Фаховим коледжем інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» навчальних, культурно – масових і спортивних заходів;

– розробка пропозицій щодо підвищення зацікавленості студентів в отриманні сучасних професійних знань і навичок, покращення і підвищення існуючих і введення нових форм і механізмів студентського самоврядування, самостійності і творчості студентів;

– допомога в реалізації і захисті прав, законних інтересів студентів, а також максимально повному виконанню студентами своїх обов’язків по відношенню до коледжу.

4.Права Старостату

4.1. Вносити пропозиції до плану навчально-виховної роботи зі студентами.

4.2.Брати участь у розробці локальних студентських програм.

4.3.Налагоджувати співпрацю з адміністрацією коледжу в питаннях реалізації
рішень що стосуються інтересів студентів.

4.4. Взаємодіяти з адміністрацією коледжу, профкомом студентів, студентською Радою коледжу, органами місцевого самоврядувння, студентськими організаціями.

4.5.Рекомендувати своїх представників в робочі групи і постійно діючі органи студентського самоврядування.

4.6. Направляти запити і отримувати в установленому порядку інформацію по питаннях, які відносяться до компетенції Старостату.

5. Членство в Старостаті

5.1. Старостат коледжу формується зі старост навчальних груп. До складу Старостату, за посадою, з правом дорадчого голосу, входять керівники студентського профкому та Ради студентського самоврядування.

5.2. Виборний процес організовується наступним чином:
– старосту групи на першому курсі обирають на загальних зборах групи;
– загальні збори старост вибирають голову старостату коледжу;
– загальні збори старост коледжу прямим, відкритим голосуванням обирають голову Старостату на альтернативній основі.

5.3. Члени Старостату мають право:
– обирати і бути обраним до керуючих органів Старостату;
– звертатися з питаннями, заявами та пропозиціями до адміністрації коледжу,
студентської ради гуртожитку, профкому та інших органів;
– брати участь у керівництві Старостатом в рамках цього Положення;
– брати участь у всіх заходах, що проводиться Старостатом;
– вносити на розгляд Старостату пропозиції з питань діяльності Старостату;
– отримувати необхідну інформацію про діяльність Старостату, вільно виходити зі складу Старостату на основі письмової заяви, поданої до Старостату коледжу, та одночасним складанням повноважень старости групи;
– члени Старостату, що порушили дане Положення, можуть бути виключені із Старостату коледжу рішенням загальних зборів Старостату.

5.4. Члени Старостату зобов’язані:
– діяти лише з урахуванням спільних (загальних) інтересів студентів та Старостату;

– виконувати вимоги даного Положення, рішення Старостату коледжу та розпорядження Голови Старостату;

– приймати активну участь у виконанні програм, організації та проведенні заходів Старостатом;

– виконувати свої обов’язки, поважаючи людську гідність та права кожної людини;

– своєчасно і в повному обсязі виконувати взяті на себе обов’язки перед Старостатом;

– інформувати Старостат про хід своєї роботи в напрямках діяльності Старостату коледжу;

– звітувати про виконання взятих на себе обов’язків та повноважень перед Старостатом коледжу;

– утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Старостату та його членам;

– особистим прикладом укріплювати авторитет Старостату, розвивати і удосконалювати його діяльність, всіляко сприяти об’єднанню студентів коледжу;

– гарантувати захист та підтримку студентам, що звернулися за допомогою, в рамках можливостей Старостату.

5.5. Під час голосування кожний член Старостату має один голос.


6. Голова Старостату

6.1. Загальне керівництво Старостатом здійснює Голова. Його повноваження передбачаються загальними зборами і даним Положенням.

6.2. Голова Старостату головує на засіданнях Старостату коледжу.

6.3. Обов’язки Голови Старостату:
– організовує і контролює діяльність членів Старостату;
– здійснює безпосереднє керівництво діяльності Старостату;
– контролює реалізацію програм і проектів, затверджених Старостатом;
– має право прийняття оперативних рішень, що стосуються діяльності Старостату;
– підписує Положення та протоколи Старостату, видає розпорядження для Старостату;
– звітує про діяльність Старостату на адміністративній раді коледжу не рідше одного разу на рік;
– звертається з заявами до студентів або від іменні студентів;
– не може передавати свої повноваження іншим особам.

6.4. Голова Старостату скликає засідання Старостату коледжу. Має право скликати позачергове засідання.

7. Право студентів на участь у роботі Старостату

7.1. Будь-який студент коледжу може реалізувати своє право на участь в студентському самоврядуванні через участь у роботі Старостату.

7.2. Студенти коледжу реалізують своє право через:
– розгляд та внесення пропозицій на зборах, конференціях, засіданнях виборних органів Старостату з усіх питань їх діяльності, окрім випадків закритих засідань Старостату;
– обрання і можливість бути обраним в органи Старостату (староста групи);
– звернення до Старостату за допомогою в захисті своїх прав та інтересів;
– звернення з питаннями, заявами та пропозиціями в Староста, і отримання
відповідей по суті свого звернення;
– отримання інформації, що знаходиться в розпорядженні Старостату.

7.3. Студенти коледжу, що приймають участь у роботі Старостату, добровільно
приймають на себе обов’язки:
– виконувати вимоги даного Положення;
– піклуватись про авторитет Старостату, пропагувати його роботу;
– виконувати взяті на себе обов’язки і рішення Старостату, прийняті в рамках їх компетенції.

8. Кінцеві положення

8.1. Старостат створюється і діє у відповідності із даним Положенням. Реорганізація діяльності Старостату можлива після внесення змін і доповнень у дане Положення.

8.2. Старостат припиняє свою роботу по завершенню строку повноважень.