Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Положення про студентське самоврядування

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Самоврядування у коледжі – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління закладом освіти і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентським колективом.

1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, Законом України «Про фахову передвищу освіту», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Положенням коледжу та цим Положенням, користуються допомогою і підтримкою адміністрації коледжу та профспілкового комітету студентів.

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом освіти.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу. Усі студенти, які навчаються у коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні закладом освіти. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Студентське самоврядування у коледжі здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, коледжу.

Органами студентського самоврядування в коледжі є студентські ради.

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів коледжу.

Голова студентської ради та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 3.1 Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про фахову передвищу освіту» та Положенням коледжу;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;

5) захищають права та інтереси студентів , які навчаються у коледжі;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку;

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені   Законом України «Про фахову передвищу освіту» та даним Положенням.

3.2. За погодженням з органом студентського самоврядування коледжу приймаються рішення про:

1) відрахування студентів з закладу освіти та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються у закладі освіти за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника директора коледжу;

5) поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність гуртожитку коледжу

3.3. Органи Студентського самоврядування в коледжі мають право звертатися до завідувачів  відділення та адміністрації коледжу з пропозиціями та заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності самоврядування.

3.4. Обсяг повноважень органів Студентського самоврядування в коледжі узгоджується з завідувачами відділення, дирекції коледжу, за тієї умови, що він не може бути меншим, ніж встановлено чинним законодавством.

3.5. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право

 • обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;
 • звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;
 • опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

3.6. Обов’язки:

 • чітко дотримуватися цього Положення;
 • виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення поставлених завдань.
 1. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 4.1. Студентське самоврядування коледжу здійснюється на рівні навчальної групи, відділення, закладу освіти, гуртожитку.

У коледжі діє система органів студентського самоврядування:

 • студентська конференція коледжу;
 • загальні збори студентів відділень;
 • загальні збори студентів навчальної групи;
 • студентська рада коледжу;
 • студентські ради відділень;
 • студентські ради навчальних груп;
 • студентська рада гуртожитку;
 • старостат.

4.2. Вищим органом студентського самоврядування є конференція, на якій затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

4.3. Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська рада.

4.4. Рада студентського самоврядування відділення обирається на загальних зборах відділення.

4.5. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є навчальна  група, яка має свою раду, його голову і делегує свого представника до ради студентського самоврядування відділення і на конференцію студентів.

4.6. Рада студентського самоврядування відділення формується з представників виконавчих органів навчальних груп (по одному представнику від групи).

4.7. Голова ради організовує роботу органів самоврядування, бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

4.8. Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

4.9. У складі ради студентського самоврядування гуртожитку створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно-виховна, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масової роботи, громадського порядку.

4.10. Засідання студентської ради проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до її складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

4.11. Кожне засідання студентської ради фіксується протоколом, що підписується головою або його заступником, секретарем.

4.12. На конференцію виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

4.13. Ради студентського самоврядування відділень і гуртожитку у кінці навчального року на конференції звітують про виконану роботу.

4.14. Рішення студентської ради і конференції є обов’язковим для виконання.

 5. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

5.1. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів, які:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування коледжу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів  для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

5.2. Адміністрація  коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

5.3. Директор коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

5.4. Фінансовою основою студентського самоврядування є: кошти, визначені педагогічною радою коледжу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих коледжем від основної діяльності;

5.5. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

5.6. Конференція коледжу збирається не менше двох разів на навчальний рік.

Норма делегування на Конференцію коледжу становить 4 особи від студентської групи.

5.7. Для організації та проведення Конференції коледжу з числа членів студентської ради створюється Організаційна комісія.

Конференція коледжу вважається легітимною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

5.8. Дата скликання та пропонований порядок денний Конференції коледжу повідомляється не менш ніж за 10 днів до її проведення. Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення Конференції Коледжу шляхом подачі письмової заяви на ім’я Голови Організаційної комісії.

5.9. Дату проведення чергової Конференції коледжу визначає студентська рада.

5.10. Головує на Конференції коледжу голова студентської ради, а у разі його відсутності та під час виборів голови студентської ради – заступник голови студентської ради.

5.11. У разі, коли кількість присутніх делегатів не досягає кворуму, Конференція коледжу вважається такою, що не відбулася, і призначається інша дата проведення Конференції коледжу за умови, що вона має бути проведена не пізніше одного місяця з дня призначення.

Конференція коледжу:

 • заслуховує звіт Організаційної комісії щодо легітимності проведення Конференції коледжу.
 • обирає двох членів до Лічильної комісії з числа делегатів Конференції коледжу.
 • приймає та вносить зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування в коледжі.
 • затверджує Положення про студентську раду коледжу та інших органів студентського самоврядування в коледжі.
 • обирає шляхом таємного голосування голову студентської ради.
 • заслуховує звіт голови студентської ради коледжу.
 • визначає основні напрямки діяльності студентського самоврядування коледжу.
 • вивчає, аналізує, оцінює та узагальнює розвиток студентського самоврядування коледжу, а також видає відповідні висновки та розпорядження у зв’язку з цим.
 • заслуховує зміни, що відбулися в органах студентського самоврядування в період між конференцією коледжу.
 • координує діяльність інших органів студентського самоврядування в коледжі.
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

Усі рішення конференції коледжу заносяться в протокол і підписуються Головуючим та Секретарем.

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ

6.1. Збори студентів відділення – є вищим органом студентського самоврядування на відділенні, що в межах своїх повноважень має право на визначення загальних засад функціонування студентського самоврядування на відділенні і контролю за діяльністю студентської ради відділення.

6.2. 3бори відділення збираються не менше двох разів на навчальний семестр.

6.3. Для організації та проведення зборів відділення з числа членів студентської ради відділення створюється Організаційна комісія.

Збори відділення вважаються легітимними, якщо на їх засіданні присутні не менш 2/3 від загальної кількості делегатів.

6.4. Дата скликання та пропонований порядок денний зборів відділення повідомляється не менше ніж за 10 днів до її проведення. Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення зборів відділення шляхом подачі письмової заяви на ім’я Голови Організаційної комісії.

6.5. Дату проведення чергових зборів відділення визначає студентська рада відділення.

6.6. Головує на зборах відділення голова студентської ради відділення, а у разі його відсутності та підчас виборів голови студентської ради відділення – його заступник.

6.7. У разі, коли кількість присутніх делегатів не досягає кворуму, збори відділення вважаються такими, що не відбулися, і призначається інша дата проведення зборів відділення, за умови, що вони мають бути проведені не пізніше одного місяця з дня призначення.

 1. СТУДЕНТСЬКА РАДА КОЛЕДЖУ

7.1. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування коледжу є студентська рада коледжу.

7.2. Студентська рада є постійно діючим органом, що здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в коледжі.

7.3. Студентська рада:

 • проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;
 • спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
 • сприяє створенню та діяльності органів студентського самоврядування у гуртожитках, наукових товариств, гуртків, клубів, співпрацює з ними;
 • організовує міжнародні, міжвузівські зв’язки;
 • інформує студентів коледжу про свою діяльність;
 • скликує чергові конференції коледжу;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Положення.

7.4. Для ефективного функціонування студентської ради в її структурі створюються відділи:

 • спортивний;
 • інформаційний;
 • культурно-мистецький;
 • навчально-науковий.

В структурі студентської ради також можуть створюватись інші відділи для виконання головних завдань студентського самоврядування коледжу.

7.5. Кожен відділ провадить свою діяльність відповідно до цілей і завдань студентського самоврядування коледжу.

7.6. На конференції вибирається склад студентської ради в кількості по 4 студенти від кожного відділення. Крім того до студентської ради входять: голова старостату, голова студентської ради гуртожитку, голова студентського профкому.

7.7. Голова студентської ради обирається строком на один рік на засіданні Конференції коледжу простою більшістю голосів з числа присутніх делегатів таємним голосуванням.

7.8. Повноваження Голови студентської ради:

 • організовує роботу студентської ради.
 • представляє студентство коледжу та студентську раду в усіх органах, організаціях і установах при здійсненні своїх повноважень.
 • координує роботу голів студентських рад відділень.
 • має право ініціювання питання на Конференції коледжу про висловлення недовіри будь-якому голові студентських рад відділень.
 • підписує акти, прийняті студентською радою, засвідчуючи цим відповідність їх змісту прийнятим цими органами рішенням, дає доручення від свого імені, укладає угоди в межах своїх повноважень.
 • видає розпорядження в межах своїх повноважень, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування в коледжі.
 • формує структуру студентської ради, за погодженням з Конференцією коледжу, призначає і звільняє керівників відділів, комітетів, комісій, секторів, центрів, клубів та інших структурних підрозділів студентської ради.
 • подає доповідь Конференції коледжу про свою діяльність та організацію роботи студентської ради і його структурних підрозділів один раз на семестр.
 • подає звіт Конференції коледжу про свою діяльність та організацію роботи студентської ради та його структурних підрозділів не рідше одного разу на два роки.
 • є членом педагогічної ради коледжу.

7.9. Голова студентської ради може бути в будь-який час відкликаний Конференцією коледжу на його прохання, а також у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною Конференцією коледжу або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 % студентів коледжу. Голова студентської ради та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

7.10. Заступник голови студентської ради обирається Конференцією коледжу за поданням голови студентської ради.

7.11. Повноваження заступника голови студентської ради:

 • контролює здійснення керівниками відділів, комітетів, комісій, секторів, центрів, клубів та інших структурних підрозділів студентської ради своїх повноважень.
 • веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії студентської ради з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України й інших країн, організаціями, органами державної влади тощо.
 • виконує обов’язки голови студентської ради у разі його відсутності.
 • виконує інші повноваження передбачені цим Положенням та Положенням про студентську раду та її організаційну структуру.

7.12. Перший заступник голови студентської ради може бути в будь-який час відкликаний Конференцією коледжу за його письмовою заявою, а також з у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною головою студентської ради або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

7.13. Пропозиції про відкликання заступника голови студентської ради можуть вносити:

 • Голова студентської ради.
 • Заступник голови студентської ради за його письмовою заявою.
 1. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ВИБОРАХ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

8.1. Участь студентів у виборах директора коледжу регламентується Законом України «Про фахову передвищу освіту», Положення про обрання представників з числа студентів для участі у виборах директора (далі – Положення) ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»(далі –Коледжу).

8.2.Кількість Представників від студентів складає не менше 15 % осіб, які мають право брати участь у виборах.

8.3. Положення погоджується студентською радою Коледжу та затверджується Педагогічною радою коледжу.

8.4. Усі студенти, які навчаються в Коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними до числа Представників.

8.5. З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її право на представницькі функції в числі Представників.

8.6.Вибори Представників проходять по відділеннях у відповідності до квоти, визначеної організаційним комітетом, шляхом таємного голосування.