Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклові комісії

Циклова комісія – це один із головних органів управління, відповідальних за організацію та забезпечення навчального процесу у закладах фахової передвищої освіти. 

Зазвичай циклова комісія складається з групи викладачів, які спеціалізуються в певній галузі знань або професійному напрямку. Комісія має на меті забезпечити належний рівень підготовки студентів у певній галузі знань, організацію та контроль за виконанням навчальних планів і програм, розробку та впровадження нових навчальних програм.

Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом та здійснюється за такими напрямами:

● забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
● розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення навчального процесу;
● поповнення навчально-методичних комплексів;
● розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін;
● розробка, внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
● розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
● розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик;
● розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в опановуванні педагогічною майстерністю;
● розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій у навчальному процесі;
● розгляд та обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій;
● підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної атестації студентів, завдань для контрольних комплексних робіт та інших матеріалів для контролю знань студентів:
● проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання; участь у розробці та організації науково-дослідних робіт та інших проектів у відповідності до профілю навчального закладу;
● контроль та аналіз знань студентів, контроль за виконанням викладачами вимог до оцінювання навчальних досягнень студентів;
● підготовка характеристик та пропозицій щодо атестації педагогічних працівників;
● підготовка необхідної документації щодо акредитації відповідних спеціальностей;
● надання допомоги викладачам – початківцям;
● керівництво науково – дослідною роботою студентів;
● організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
● організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
● організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
● проведення профорієнтаційної роботи;
● організація підвищення кваліфікації викладачів;
● проведення виховної роботи з студентами;
● підготовка звіту про роботу циклової комісії за навчальний рік та пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

Викладачі ЦК постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу та беруть участь у конференціях.

 

У ІТ коледжі Львівської політехніки діють наступні циклові комісії: