Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Звіт про діяльність ІТ коледжу Львівської політехніки за 2021 – 2022 навчальний рік

І. Керівник навчального закладу

1.1 Фінансово-господарська діяльність станом на 01.07.2022 р.

Показники

в тис. грн.

Загальний обсяг держбюджету фінансування

4044,614

Кошти отримані за

 

–        навчання студентів

1292,185

–        проживання в гуртожитку

1444,842

–        комерційну діяльність

–        виробничу діяльність

–        здачу в оренду приміщень та обладнання

1307,588

1.2 Про зміцнення матеріальної бази навчального закладу за рахунок позабюджетних коштів та додаткові заходи щодо утримання матеріально-технічної бази навчального закладу.

  Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий  коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» створений шляхом реорганізації (злиття) Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інфокомунікацій Національного університету «Львівська політехніка» та  Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий  коледж телекомунікації та комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка» згідно з  Наказом  Міністерства освіти і науки України №371 від 25.03.2021 року «Про реорганізацію відокремлених структурних підрозділів  Національного університету «Львівська політехніка» і розпочав свою діяльність з січня 2022 року.

 Повне найменування Відокремленого структурного підрозділу фахового коледжу українською мовою – Відокремлений структурний підрозділ Фаховий  коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», скорочене найменування ІТ коледж Львівської політехніки.

Для ефективного проведення освітнього процесу у коледжі створена міцна матеріально-технічна база, що дозволяє забезпечити необхідні умови для якісної підготовки фахівців з ліцензованих спеціальностей згідно з вимогами Законів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», а саме: фахових молодших бакалаврів та  молодших спеціалістів за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 123 «Комп’ютерна інженерія», 172 «Телекомунікації та радіотехніка»; фахових молодших бакалаврів – за спеціальністю  122 «Комп’ютерні науки».

Усе майно коледжу є державною власністю. Загальні та навчальні площі приміщень коледжу є достатніми для здійснення навчального процесу в одну зміну. Для здійснення підготовки фахівців коледж має матеріально-технічну базу, яка складається з навчального та лабораторного корпусів, навчально-виробничих майстерень, гуртожитку, спортивної зали, бібліотеки, актової зали, їдальні, медичного пункту.

Загальна площа приміщень складає – 12222.6 кв.м , з них:

 • навчальний корпус – 7421,2 кв.м;
 • лабораторний корпус  – 4801,4кв.м ,

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять згідно з  фактичною кількістю студентів складає  10, 2 кв.м на одного студента.

 Гуртожиток забезпечує 100%  проживання усіх бажаючих студентів; в гуртожитку  створені комфортні умови для проживання студентів, самопідготовки та проведення дозвілля.

Розвиток матеріально-технічної бази здійснюється за рахунок внутрішніх резервів, що дасть змогу створити і доукомплектувати лабораторії професійної і практичної підготовки, які визначають стратегію підготовки фахівців за усіма вищезазначеними  спеціальностями.

Циклові комісії коледжу використовують для якісного забезпечення освітнього процесу 31  мультимедійний комплекс,  до складу кожного  входять переносні екрани, мультимедійні інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, телевізори, що дозволяє успішно проводити навчання в он-лайн режимі.   

     З метою удосконалення комп’ютерної підтримки освітнього процесу в коледжі було проведено такі заходи:

– розроблено концепцію інформатизації навчального процесу та наскрізної комп’ютерної підготовки для дистанційного навчання в умовах карантину та воєнного стану в країні;

– підключено до локальної мережі коледжу навчальний та лабораторний корпуси, центр цифрової інформації бібліотеки;

– зібрано та систематизовано інформацію щодо існуючої комп’ютерної мережі; визначено перспективи її розширення та модернізації;

– забезпечено функціонування основних мережевих серверів, а саме:

– DNS-сервера, для забезпечення взаємодії між комп’ютерами в локальній зоні коледжу та опрацювання зовнішніх запитів;

– FТР-сервера, для забезпечення централізованого зберігання інформації та реалізації доступу до неї, як із зовнішньої так і внутрішньої  мережі коледжу;

– Рrоху-сервера, для забезпечення контролю доступу до ресурсів мережі Іnternet;

– NАТ/Firewall-системи, для забезпечення контрою доступу до ресурсів мережі Іnternet; та маршрутизації обміну даними;

– проведено модернізацію мережі комп’ютерних класів та аудиторій з мультимедійним обладнанням;

– забезпечено інформаційну підтримку самостійної роботи студентів на базі мережевих технологій.

     Загальна кількість персональних  комп’ютерів у коледжі складає –  283 одиниці.

     При бібліотеці коледжу створено й далі удосконалюється Центр цифрової інформації, який укомплектований 15 комп’ютерами з виходом до мережі Іnternet по оптоволоконному каналу зв’язку. Сформований електронний бібліотечний фонд, в базу якого внесено:

 • електронні підручники, посібники;
 • навчальні та контролюючі програми;
 • комплексні контрольні роботи;
 • засоби діагностики якості вищої освіти;
 • конспекти лекцій;
 • описи лабораторних та практичних робіт;
 • методичні рекомендації з виконання курсових проєктів (робіт);
 • опорні конспекти.

     У коледжі запроваджена та удосконалюється наскрізна комп’ютерна підготовка фахівців. З цією метою виділено значний обсяг годин на практикуми з вивчення мов програмування Раscal, С, Java та баз даних типу Місrosoft Ассеs. У процесі проходження практики студенти оволодівають методами комп’ютерного моделювання цифрових пристроїв на програмованих логічних схемах з використанням САПР Мах+рlus: Воselinе.

Навчальний заклад забезпечений цілодобовим доступом до мережі Інтернет із швидкістю 100 Мбіт/с. Швидкість інтернету  гарантується резервним оптичним каналом під’єднання.

У зв’язку з об’єднанням коледжів  придбано доменне ім’я itcollege.lviv.ua з відповідним сертифікатом шифрованого з’єднання, для безпечного обміну інформації з сервером даних.

На основі комерційної платформи Google організовано поштовий сервіс для домену itcollege.lviv.ua, який забезпечує безвідмовну роботу електронної пошти протягом 99,9% часу.

Можливості комунікації здійснюються за допомогою  електронних поштових адрес:

Електронна пошта:  info@itcollege.lviv.ua

Електронна пошта з питань вступу: admission@itcollege.lviv.ua

Електронна пошта з питань комунікації  та співпраці: com@itcollege.lviv.ua

Розділу контакти веб сторінки itcollege.lviv.ua : https://itcollege.lviv.ua/contacts

На сторінках у соціальній мережі Facebook, Instagram

Facebook: https://www.facebook.com/ITcollegeLviv/

Instagram: https://www.instagram.com/IT_college_Lviv/

1.3 Матеріальна база коледжу дозволяє забезпечити ефективне проведення навчального процесу для студентів усіх форм навчання і відповідає встановленим вимогам.

     Навчальний процес відбувається в спеціалізованих кабінетах, лабораторіях і майстернях відповідно до вимог навчальних планів і освітніх програм. В навчальному і лабораторному корпусах  розміщено і належним чином обладнано 27 кабінетів, 25  лабораторій, 10 спеціалізованих  комп’ютерних  класів/лабораторій (на всі кабінети та лабораторії є паспорти).                                                                                                                            

Кількість навчальних кабінетів,  всього:  

27

              в т.ч. нововведених з 01.01.2022 р.

27

     Лабораторій,  всього:

25

              в т.ч. нововведених з 01.01.2022р.

25

     Майстерень,  всього:

6

                          в т.ч. нововведених з 01.01.2022 р.

1

     Кількість філій,  всього:

 

1.4 Навчальні приміщення та обладнання лабораторій і майстерень коледжу повністю забезпечують освітній процес щодо  якісної підготовки фахових молодших бакалаврів та  молодших спеціалістів за спеціальностями  029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми: «Телекомунікації та комп’ютерні технології», «Інжиніринг та програмування в інфокомунікаціях», «Мережеві технології та інтернет речей»

 Кількість спеціальностей,  всього:

4

в т. ч. запроваджених з 01.01.2022 р.

4

Кількість навчально-виробничих підрозділів

5

Кількість комерційних підрозділів і малих підприємств

Кількість місць у гуртожитку

620

Кількість місць в їдальнях, буфетах, кафе

150

  1.5

Кількість навчально-науково-виробничих комплексів, до складу яких входить навчальний заклад,  всього:

1

в т.ч. діючих з 01.01. 2022 р

1

Кількість випускників зарахованих на старші курси ВНЗ ІІІ-ІV рівнів  акредитації, всього:

45

в т.ч. бакалаврів 

молодших спеціалістів 

45

1.6 Про поповнення бібліотеки підручниками та посібниками

     В результаті об’єднання (злиття) коледжів   загальна кількість підручників та посібників складає 4914  примірників на суму 134971 грн.

1.7 Про кількісну характеристику замовлення на підготовку фахівців в обсязі плану прийому:

Показники

Денне

Заочне (вечірнє)

Екстернат

Всього:

     в т.ч. держзамовлення

     фізичні та юридичні особи

305

305

*

*

*

*

*

*

1.8 Найбільш характерні приклади із соціального забезпечення викладачів та студентів, зокрема тих, хто потребує захищеності.

У поточному році в коледжі навчались студенти, що потребують соціальної захищеності, а саме:

 • 8 осіб –  діти-сироти  (двоє  з них –  до 18-ти років, 6 дітей-сиріт –  після 18-ти років; завершили повний курс навчання – двоє дітей-сиріт);
 • 45 осіб – це діти,  у яких помер один із батьків;
 • 24  особи –  діти з інвалідністю;
 • 29 осіб –  діти учасників АТО;
 • 87 осіб  – діти з багатодітних сімей;
 • 2 (дві)особи –  діти, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;
 • 4 особи –  діти  із сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені сім’ї;
 • 1(одна) особа –  внутрішньо-переміщена особа.

            Адміністрація коледжу здійснювала заходи щодо їх соціальної захищеності у вигляді матеріальної допомоги, грошових премій, соціальних стипендій. Так, повністю звільнені від оплати за проживання в гуртожитку студенти-сироти, студенти, батьки яких є  учасниками АТО, студенти, які є внутрішньо- переміщеними особами, студенти-особи з інвалідністю І-ІІ групи.

            Протягом поточного навчального року студенти-сироти отримують соціальну стипендію, зокрема:

 • діти-сироти до 18 років в розмірі 3927,00 грн.;
 • діти-сироти після 18 років – по 3721,50 грн.;
 • решта студентів, що підлягають соціальній захищеності,  за підсумками навчання згідно рейтингового списку, отримують академічну стипендію  в розмірі 890 грн.  

 Неодноразово дітям-сиротам та дітям-сиротам, які знаходяться на повному державному забезпеченні, надавалась матеріальна допомога, в тому числі здійснювалось фінансування для щорічного поповнення їх гардеробу, підготовки до нового навчального року, грошова компенсація за нехарчування в їдальні коледжу.

 Житлова площа в гуртожитку на кожного студента становить – 16,15 м2.

 Адміністрація коледжу врахувала складність і важливість праці педагогічних працівників відповідними надбавками до посадових окладів, стимулюванням грошовими преміями, почесними грамотами, допомогою на оздоровлення, що матеріально і морально підтверджує престижність і важливість їх діяльності, особливо в умовах війни, яку розпочала Російська Федерація проти нашої держави.

1.9 Міжнародні зв’язки (вказати характер спілкування)

Укладено тристоронню угоду про співпрацю в галузі освіти, проходження практики на провідних українсько-німецьких підприємствах і підприємствах, які використовують сучасну техніку та наукоємні технології німецьких фірм між коледжем, Німецько-Українським освітнім центром Національного університету «Львівська політехніка» та Торгово-промисловою палатою міста Ерфурт, земля Тюрингія, Німеччина. У цьому навчальному році, чотирнадцять студентів коледжу проходять мовну підготовку у Центрі. Після успішного завершення повного курсу навчання отримають документ про знання німецької мови відповідного рівня (за міжнародною класифікацією).

Також коледж отримав підписку від освітніх платформ «EdX» та «Coursera»  для викладачів та студентів коледжу у рамках ініціативи Міністерства освіти та науки України. https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-osvitni-platformi-coursera-ta-edx-pripinyayut-spivpracyu-z-rf

«EdX»  — освітня міжнародна інтернет платформа масових відкритих інтерактивних курсів, заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом. Тут зібрано курси від ТОП-ових американських ВНЗ таких як Гарвард та Берклі, також є курси від близько 28 університетів-партнерів по всьому світу.

«Coursera»  —  це освітня міжнародна інтернет платформа відкритих курсів онлайн від найкращих університетів світу. Coursera заснована у 2012 році двома професорами комп’ютерних наук Стенфордського університету та на сьогодні є однією з провідних компаній MOOC.

Тривалість курсів на платформі Coursera різна, від шести до десяти тижнів. Навчання містить відеолекції, консультації, обговорення на форумах, завдання та тести. Після успішного закінчення курсу слухачі отримують сертифікати. Навчання можна проходити як на персональному комп’ютері, так і на мобільному пристрої

ІІ. Заступник директора з навчальної роботи

2.1.

Штатна чисельність педагогічних кадрів всього94

в т.ч. з них:

– науковців

9
– вищої категорії55
– першої категорії12
– другої категорії17
– старших викладачів3
– викладачів-методистів3
– пенсіонерів32
Кількість сумісників10
в т.ч. науковців3
Захистило кандидатські дисертації
Захистило докторські дисертації
Кількість аспірантів та пошукачів2
Звільнено викладачів, всього:
в т.ч. у зв’язку з виходом на пенсію
Зараховано викладачів
Кількість викладачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації94

2.2. Про результати впровадження нових технологій навчання, що характеризують лекційно-семінарську, лабораторно-практичну форму навчання і самостійну роботу студентів під керівництвом викладача.

У поточному навчальному році підготовка фахівців в коледжі здійснювалась відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022року за №59-л щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за трьома спеціальностями та фахової передвищої освіти за чотирма спеціальностями. Освітній процес підготовки молодших спеціалістів здійснювався на підставі сертифікатів про акредитацію, термін дії яких визначений до 1 липня 2025 року:

 • Сертифікат серія УД №14016608 спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ( наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2015 №553-л;
 • Сертифікат серія УД №14016607 спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

( наказ 13.03.2017р. №375)

 • Сертифікат серія УД №14016604 освітньо-професійної програми «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія.
 • Сертифікат серія УД №14016606 освітньо-професійної програми «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки» спеціальності172 «Телекомунікації та радіотехніка»
 • Сертифікат серія УД №14016605 освітньо-професійної програми «Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратури засобів інформатизації» спеціальності172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Освітній процес підготовки фахових молодших бакалаврів здійснюється за ліцензованими освітніми програмами, а саме:

 • «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія;
 • «Телекомунікації та комп’ютерні технології» спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
 • «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки» спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
 • «Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратури засобів інформатизації» спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
 • «Комп’ютерні науки» спеціальність 122 Комп’ютерні науки.
 • «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Кожна з них – це єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. Вони регламентують нормативні компетентності, кваліфікаційні, організаційні, навчальні вимоги до підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів і складаються з характеристики освітньої програми, структурно-логічної схеми, матриць відповідності та навчального плану.

Вищезазначені освітні програми подані на переоформлення сертифікатів для молодших спеціалістів на сертифікати для фахових молодших бакалаврів, які очікуємо отримати в липні поточного року.

Навчально-методичну діяльність в коледжі здійснювали одинадцять циклових комісій:

 1. Загальноосвітньої гуманітарної підготовки.
 2. Гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
 3. Загальноосвітньої природничо-математичної підготовки.
 4. Природничо-наукової та математичної підготовки.
 5. Фундаментальних дисциплін.
 6. Діловодства та інформаційної діяльності.
 7. Обладнання електрозв’язку та оргтехніки.
 8. Телекомунікацій
 9. Апаратних засобів інформатизації.
 10. Комп’ютерних систем і мереж.
 11. Комп’ютерних наук.

При плануванні освітньої роботи основна увага педколективу зосереджувалась на реалізації таких завдань:

 • підвищення інноваційного рівня процесу навчання та виховання студентів;
 • удосконалення розвиваючої педагогічної співпраці суб’єктів освітнього процесу;
 • оптимізації процесу поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання;
 • удосконалення практичної спрямованості навчальних дисциплін та їх націленості на кінцевий результат – комунікативну компетентність майбутніх фахівців;
 • підвищення рівня методичного забезпечення самостійної роботи студентів та удосконалення методики її організації;
 • удосконалення наскрізної системи технологічної та професійної практик і методики курсового та дипломного проектування;
 • підвищення рівня змістовності та методичного супроводу наскрізної комп’ютерної підготовки студентів згідно профілю підготовки майбутніх фахівців;
 • удосконалення модульної системи організації навчального процесу та контролю рівня знань студентів;
 • забезпечення якості та підвищення рівня професійної майстерності викладачів, їх педагогічної культури та техніки.

Протягом звітного періоду педагогічний колектив працював над якісним удосконаленням навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін усіх циклів для впровадження дієвих напрямків адаптованого, інтегрованого, продуктивного, диференційованого навчання й особистісно-орієнтованого підходу до застосування таких інтерактивних методів і форм як: проблемне навчання, рольова і ділова ігри, метод проектів, дискутування та взаємно поєднаних комплексних методів, професійних тренінгів і практик, що були об’єднані в наскрізну комп’ютерну та практичну освітньо-професійну підготовку студентів в інформаційному середовищі коледжу.

Про це свідчить кількісна і якісна характеристики розроблених навчально-методичних матеріалів:

 • навчальних та робочих навчальних програм – 100%;
 • інструкцій до лабораторних занять – 100%;
 • інструкцій до практичних робіт – 100%;
 • завдань до модульного тестового контролю – 100%;
 • завдань для комплексних контрольних робіт – 100%;
 • методичних рекомендацій щодо виконання курсового та дипломного проектування – 100%;
 • методичних рекомендацій для самостійного вивчення змістовних модулів, тем, розділів – 100%;

У коледжі склалась і постійно удосконалюється гнучка педагогічна система наступних інноваційних моделей навчання: проблемного, інтерактивного, інтегрованого компетентнісно-орієнтованого з застосуванням таких активних форм навчання та виховання студентів як інтегровані заняття, дискусії, ділові ігри, круглі столи, семінари-диспути, практичні та лабораторні заняття на віртуально-комп’ютерних приладах та виробничих ситуаціях, тренінги з курсового та дипломного проектування тощо.

Кожна із зазначених моделей має свої особливості в методиці проведення занять та організації контролю якості знань. Так, в циклових комісіях гуманітарної та соціально-економічної підготовки, загальноосвітньої гуманітарної підготовки, діловодства та інформаційної діяльності, обладнання електрозв’язку та оргтехніки, де головами відповідно Фігурний Д.В., Жукова Н.В., Вовк О.А., Романюк А.В., домінуючими є міждисциплінарні підходи з такими моделями навчання: проблемне, інтегроване, інтерактивне, дискусії, семінари з елементами рольової та ділової ігор, круглі столи. Викладачі циклових комісій природничо-наукової та математичної підготовки (голова Терлецька Л.О.), комп’ютерних систем і мереж (голова Кужій Л.І.), комп’ютерних наук ( голова Кісіль М.М.), фундаментальних дисциплін ( голова Лабаз О.І.). активно використовують проблемне, інтерактивне, ігрове та комп’ютерне моделювання, навчальне проектування, розв’язання ситуаційних вправ та пошуково-дослідницьку діяльність в поєднанні з різними формами навчальних та виробничих практик.

Значної уваги в сфері впровадження інноваційних технологій надається пошуку, навчанню цілеспрямовано спроектованих та адаптованих до профілю підготовки майбутніх фахівців, а в зв’язку з дистанційним навчанням – організації методичного супроводу дистанційного навчання на базі Google Classroom. Значна робота в цьому напрямку зроблена з метою якісної організації сесійних заходів та підсумкової атестації, яка здійснювалась он-лайн у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Активну участь в адаптуванні програми GoogleClassroom до специфіки освітнього процесу коледжу взяли Юнак О.М., Кащук В.Д., Селемонавічус А.А., Полець В.Я., Шумлянський В.О. та інші викладачі.

В результаті цієї роботи всі викладачі коледжу мають змогу вести діалоги зі студентами, додавати навчальний матеріал для вивчення, створювати завдання, тестові контрольні питання, здійснювати оцінювання студентів та контролювати оціночну відомість. У свою чергу, після створення викладачем завдання, студент даної дисциплін, в разі прийняття запрошення бути учасником курсу, має змогу почергово отримувати та переглядати інструкції до кожного завдання та надавати відповіді на нього.

Відповідь на завдання (у формі звіту) фіксується в таблиці з назвою «Оцінка» напроти прізвище кожного студента, яку викладач мав можливість переглянути онлайн, оцінити та відправити оцінку студенту.

Таким чином було організоване дистанційне навчання в Google Classroom зі всіх дисциплін навчального плану, у тому числі з навчальної та переддипломної практик.

На хорошому рівні, використовуючи попередній досвід роботи, в дистанційному режимі проведено із студентами випускних курсів онлайн – захист дипломних проектів та комплексні кваліфікаційні екзамени.

Педагоги протягом року працювали над створенням електронного варіанту навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, які викладають. Зокрема, викладач Мировський О.А. написав посібник з історії України для підготовки до ЗНО, викл. Бохонко Б.А. підготував навчально-методичний посібник для студентів «Особливості методики дистанційного викладання дисципліни «Обчислювальна техніка та мікропроцесори», викладачі Цебенко О.З. та Хмеляр Т.В. уклали Збірник методичних матеріалів «Іноземна мова. Глосарій англійських термінів», викладач Башкатова Н.М. розробила Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з «Української мови за професійним спрямуванням». Всі ці навчально-методичні матеріали розміщені в електронному варіанті в бібліотеці коледжу, вони доступні студентам і колегам коледжу.

В циклових комісіях коледжу на засіданнях заслухано і обговорено методичні доповіді, які було узагальнено на засіданнях методичної ради коледжу.

2.3. Про кращий досвід роботи викладачів


з/п
ТемаАнотація досвідуКон-такт. телефонФорма
узагальнення
Спеціаль-
ність
Автор. назва ВНЗ
1Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчанняЗдійснено аналіз методики і організації самостійної роботи студентів засобами віртуального середовища коледжу(098) 486-74-58Інструктивно – методична доповідь на методичній раді123 Комп’ютерна
інженерія
172 Телекомунікації та
радіотехніка
Ковтик І.М.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка»
2Електронні лабораторні роботи по темі “Хімічні властивості металів”

Створено методичні матеріали для проведення навчання з предмету “Хімія”

дистанційно

(097) 843-66-58Інструктивно – методична доповідь на методичній раді

123 Комп’ютерна інженерія

172 Телекомунікації та

радіотехніка

Солтис Н.В.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

3Цикл презентацій по темі “Тіла обертання”

Створено методичні матеріали для проведення навчання з предмету “Математика”

дистанційно

(067).452.45.79Інструктивно – методична доповідь на методичній раді123 Комп’ютерна інженерія
172 Телекомунікації та
радіотехніка

Литвин І.І.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

4Застосування визначеного інтегралу до розв’язання фізичних та геометричних задач

Створено та адаптовано методичні матеріали для проведення навчання з предмету “Математика”

дистанційно

(063).24.46.464Інструктивно – методична доповідь на методичній раді

123 Комп’ютерна інженерія

172 Телекомунікації та

радіотехніка

Желізняк Г.О.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

5Методичні аспекти організації дистанційного навчання в період війни та перебування частини студентів за кордономЗдійснено аналіз методики і передового досвіду викладачів циклової комісії(097).88.73.183Інструктивно – методична доповідь на методичній раді172 Телекомунікації та радіотехнікак.т.н.
Романюк А.В.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
6

Керована індуктивність

в електронних смугових

фільтрах

Здійснено аналіз передумов для оптимальної взаємодії соціальних та технічних компонент освітнього процесу в межах інтелекттуальної взаємодії(097).88.73.183Стаття, збірник матеріалів конференції №81, 2022р.172 Телекомунікації та радіотехніка

к.т.н.
Романюк А.В.,
к.т.н.
Семянистий К.С.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

7Інструменти та засоби для спільної роботи студентів під час дистанційного навчанняЗдійснено методичний аналіз засобів та інструментів для спільної роботи студентів під час дистанційного навчання(067) 429 40 98Методична доповідь на засіданні циклової комісії122 Комп’ютерні науки

Кісіль М.М.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

8Використання інтерактивних модулів під час віддаленого навчанняПроведено аналіз використання інтерактивних модулів під час віддаленого навчання(097) 17 65 556Методична доповідь на засіданні циклової комісії122 Комп’ютерні наукиКуровська Л.М.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
9

Використання інноваційних технологій під час викладання дисципліни

«Алгоритмізація і програмування»

Представлено та проаналізовано використані інноваційні технології під час викладання дисципліни

«Алгоритмізація і програмування»

(067) 67 55 082Методична доповідь на засіданні циклової комісії122 Комп’ютерні науки

Крот О.М.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

10

Методична розробка відкритого заняття з Дискретної математики «Застосування

теорії графів»

У розробці представлено узагальнення теми з теорії графів, подано практичні завдання та завдання для тестового контролю(067) 429 40 98Електронний варіант122 Комп’ютерні науки

Кісіль М.М.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

11Методичні аспекти організації дистанційного навчання в коледжі в період карантинуЗдійснено аналіз методики і передового досвіду викладачів з організації дистанційного навчання та його методичного супроводу в 2020-2021 навчальному році(097) 843-66-58Інструктивно – методична доповідь на методичній раді123 Комп’ютерна інженерія
172 Телекомунікації та
радіотехніка
к.і.н.Маніта В.І.,
Кащук В.Д.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
12Методична розробка відкритого заняттяЗдійснено методичний аналіз матеріалів пов’язаних з темою «Темперамент, характер в спілкуванні»(098) 040-32-32Електронний і паперовий варіант029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справаНікітенко І.А. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
13Навчально-методичний посібникЗдійснено системний і методичний аналіз матеріалів пов’язаних з психологією ділового спілкування(098) 040-32-32Електронний і паперовий варіант029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справаНікітенко І.А. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
14Збірник студентської науково-пошукової конференції “Сучасні бібліотеки”У збірнику вміщено дослідження студентів про історію створення та фунціонування сучасних бібліотек України та світу.(097)467-93-63Електронний варіант029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справаВовк О. А., Кіндрат М. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
15Методична розробка для проведення навчально-розважального заходу “Кращий знавець інформаційної справи”У розробці запропоновано конкурсні завдання зі спецдисциплін “Діловодство”, “Документаційне забезпечення діяльності установи”, “Стилістика ділових документів”, “Українська мова за профспрямуванням”(097)467-93-63Електронний варіант

122 Комп’ютерні науки

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Вовк О. А.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

16Особливості методики дистанційного викладання дисципліни «Обчислювальна техніка та мікропроцесори»Розроблено методику проведення лабораторних робіт з використанням пакету програм QuartusII для проектування цифрових схем на програмованих логічних інтегральних схемах(067) 674-22-45Навчально-методичний посібник для студентів

172 Телекомунікації та

радіотехніка

к.т.н.Бохонко Б.А.,

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

17Моделювання завдань практичних робіт при дистанційному викладанні дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка»Розроблено методику проведення практичних робіт з використанням мови опису апаратури VerilogHDL(067) 674-22-45Доповідь на круглому столі викладачів коледжу123 Комп’ютерна інженерія

к.т.н.Бохонко Б.А.,

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

18

Особливості індивідуального підходу до виконання студентами лабораторних робіт з дисципліни

« Теорія електричних кіл і сигналів» при дистанційному навчанні

Розроблено методику використання програмного забезпечення для виконання лабораторних робіт(097) 298-26-36Методична доповідь на засіданні циклової комісії

123 Комп’ютерна інженерія

172 Телекомунікації та

радіотехніка

Лабаз О.І.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

19Методичні аспекти організації дистанційного навчання в коледжі в період карантинуЗдійснено аналіз методики і передового досвіду викладачів з організації дистанційного навчання та його методичного супроводу в 2022 навчальному році(097) 843-66-58Доповідь на засіданні циклової комісії

123 Комп’ютерна інженерія

172 Телекомунікації та

радіотехніка

к.і.н.Маніта В.І.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

20Системність педагогічної співпраці – запорука інноваційності освітнього процесуДосліджено змістовні характеристики системної співпраці викладачів та педагогічні умови її ефективності(096) 366-27-66Проведено відкрите бінарне онлайн-заняття з викладачем біології на тему: «Вплив стресових чинників на організм людини»029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Хмеляр Т.М.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

21Використання керованої індуктивності на основі гіратораЗдійснено аналіз передумов для оптимальної взаємодії соц. та техн.компонент освітнього процесу в межах інтелектуальної взаємодії(096) 366-27-66

Наукова стаття «Інноваційні технології навчання іноземної мови та культури в умовах євроінтеграції»

Вісник Львівського університету, серця іноземні мови. Львів 2022. Випуск 2, с.35-37

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

172 Телекомунікації та радіотехніка

Хмеляр Т.М.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

22Генератор гармонійних коливань на основі гіратораОписано застосування мультиплексорних технологій на семінарських заняттях(068) 793-85-49Доповідь на засіданні циклової комісії

123 Комп’ютерна інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

к.ф.н., Жукова Н.В.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

23Основні сегменти інформаційного забезпечення освітнього процесуПроаналізовано досвід використання інформаційного середовища дистанційного навчання в період карантину(097) 516-33-66Онлайн виступ на засіданні циклової комісіїВикладачі циклової комісії

Цебенко О.З.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

24Навчально-методичній роботі високу ефективністьДослідження системи навчально-методичної роботи коледжу на шляху її удосконалення і контролю якості(097) 516-33-66

Збірник методичних матеріалів «Іноземна мова».

«Глосарій англійських термінів»

123 Комп’ютерна інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

122 Комп’ютерні науки

Цебенко О.З.,
Хмеляр Т.М..
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
25Використання мобільних додатків в освітньому процесіРозглянуто способи і шляхи використання мобільних пристроїв у навчальному процесі(096) 828-53-52

Стаття в навчально-методичному журналі «Фахова передвища

освіта» №4 2021р.

172 Телекомунікації та радіотехнікаПліш В. М.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
26Використання мобільних додатків в освітньому процесі під час походження практики здобувачами освітиРозглянуто способи і шляхи використання мобільних пристроїв у навчальному процесі(096) 828-53-52

Доповідь на курсах підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виробничої роботи, практичного навчання або осіб, відповідальних за проведення практики, закладів фахової передвищої

освіти

172 Телекомунікації та радіотехніка

Пліш В. М.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

27Обговорення стандарту фахової передвищої освіти спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»Обговорення компетентностей та результатів навчання, закладених у стандарті(050)371-50-11Семінар Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів Радіотехніки та телекомуніка ційних технологій172 Телекомунікації та радіотехніка

Чиженьков М. В.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

У коледжі передбачено проведення контролю знань відповідно до навчальних планів підготовки фахівців. Для якісного здійснення контролю знань складається графік його проведення із зазначенням строків і форм.

Найбільш поширеними формами контролю знань студентів є:

 • попередній (вхідний);
 • поточний;
 • щомісячний модульний контроль;
 • підсумковий.

Щомісячний модульний контроль за якістю знань студентів коледжу здійснювався шляхом використання банку модульних завдань, директорських контрольних робіт, комплексних контрольних робіт, рефератів та захистом курсових, лабораторних та практичних робіт

Методична робота в коледжі полягає в цілеспрямованій діяльності щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх освітньої діяльності. Колектив закладу постійно дбає про підвищення якості підготовки спеціалістів за рахунок ефективної організації освітнього процесу. Організація освітнього процесу спрямована на підвищення фахової та загальної педагогічної майстерності викладачів, на підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних молодших фахових бакалаврів. Вона є невід’ємною частиною навчально-виховної роботи в коледжі та здійснюється відповідно до загальної концепції державної національної програми у галузі «Освіта» та постанов щодо реформування фахової передвищої освіти. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» підвищення кваліфікації педагогічними і науково-педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік, який затверджено рішенням педагогічної ради.

За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

Свій фаховий та педагогічний рівень викладачі підвищували за рахунок опрацювання фахової та спеціальної літератури, активної участі в семінарах та вебінарах, що надавались різноманітними освітніми платформами, в секціях обласного методичного семінару закладів фахової передвищої освіти, стажування у ЗВО регіону та на підприємствах галузі, навчання на курсах підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Центру інноваційно-освітніх технологій Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка» та у Львівському навчально-методичному центрі професійної освіти НПУ ім. М.П.Драгоманова, шляхом взаємовідвідуваня занять своїх колег, показових, експериментальних, інтегрованих, відкритих занять, керівництва курсовими проектами, дипломними роботами тощо. Протягом звітного періоду усі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації.

За цей же період на високому професійному та методичному рівні у циклових комісіях було проведено 20 відкритих занять, 8 з них – в онлайн режимі (Матвіїшин Ю.М.,Мировський О.А., Бреус Є.В.,Пліш В.М., Кісіль М.М, Крамарчук І.В., Станевич В.С., Нікітенко І.А.) ; одне заняття – бінарне, його провели викладач англійської мови та викладач біології (Хміляр. Т.М., Романяк М.М.). Всі заняття пройшли на високому науковому та методичному рівні; використовувались мультимедійні комплекси та відео пристрої – все це сприяло підвищенню інноваційного рівня пізнавальної діяльності студентів.

Незважаючи на те, що значний період навчання проходив дистанційно, адміністрацією коледжу та головами циклових комісій здійснювався контроль за якістю навчальних занять, що були проведені педагогічними працівниками. За звітний період пройшло три засідання педагогічної ради та три засідання методичної ради, на яких обговорювались актуальні проблеми освітнього процесу. Продовжуються пошуки шляхів удосконалення форм і методів освітнього процесу, контролю знань, вмінь, навичок та компетенцій майбутніх фахівців ІТ-технологій.

Протягом року здійснювалась робота над розробкою електронного програмного забезпечення навчального процесу. Наскрізна комп’ютеризація навчального процесу та введення нових дисциплін в навчальні плани спонукали педагогічний колектив до розробки та конструювання спеціального навчально-дидактичного матеріалу, в т. ч. на електронних носіях, методичних рекомендацій, інноваційних форм контролю тощо.

У всіх циклових комісіях коледжу викладачі в поточному році працювали над оновленням навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до створених освітньо – професійних програм, за якими здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів, а саме :

 • опорні конспекти лекцій зі спеціальних дисциплін на електронних носіях;
 • методичні рекомендації, електронні підручники до самостійної роботи студентів;
 • пакети комплексних контрольних робіт;
 • віртуальне лабораторне обладнання для лабораторних робіт та практики.

Активно в цьому напрямку працювали викладачі: к.т.н. Бохонко Б.А,. к.т.н. Кужій Л.І., к.ф.м.н. Плешівський Я.М., к.т.н. Романюк А.В. к.ф.н.Жукова Н.В., Хмеляр Т.В., Кісіль М.М., Жукова Т.В., Куровська Л.М., Крот О.М. Вовк О.А., Пліш В.М. та інші. Досвід свідчить, що використання мережевих технологій створює можливість для більш якісного інтерактивного педагогічного спілкування викладачів і студентів в процесі проведення всіх форм занять. Для цього викладачі коледжу, використовують мультимедійні, мережеві та комп’ютерні технології, широко застосовують метод проектів при курсовому та дипломному проектуванні, який розрахований на самостійну діяльність студентів (індивідуальну, парами і мікрогрупами) за визначений період часу.

Кваліфікаційна атестація молодших спеціалістів проводилась у формі онлайн-захисту дипломних проектів або Комплексного кваліфікаційного екзамену. Ватро зазначити, що тематика дипломного проектування кожен рік оновлюється з урахуванням замовлень підприємств та вимог освітнього процесу, є різноплановою, актуальною, має прикладне і практичне значення для модернізації освітнього процесу.

Викладачі коледжу здійснювали керівництво науково-дослідницькою роботою студентів застосовуючи різноманітні форми. Так, викладач Вовк О.А. підготувала студентку Гегедош А.Р. (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») до участі у Конкурсі на обласну премію імені Вячеслава Чорновола; студенти Когут А. та Заєць Б. в цьому ж конкурсі здобули 2 місце, їх відповідно піготували викладачі Кісіль М.М. та Пліш В.М.

Успішно здійснювали керівництво науковою роботою студентів викладачі: Стахів В.М., к.т.н. Кужій Л.І., Пелещак Б.М., Селемонавічус А.А., Юнак О.М., Хмеляр Т.М., Шумлянська Н.Б, Шумлянський В.О. та інші.

Вимоги сьогодення стимулюють викладачів до підвищення педагогічного рівня та методичної майстерності. Нині доцільно використовувати таку організацію навчальної праці, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета. Належну увагу в коледжі приділено проведенню Тижнів ЦК, які сприяють забезпеченню належних умов для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів у навчанні, формуванню їх наукового світогляду, поглиблюють знання студентів з профільних навчальних дисциплін та підвищують інтерес до інших дисциплін навчального плану. Одночасно вони сприяють вдосконаленню науково-методичного рівня викладання та рівня пед. майстерності викладачів, збагаченню педагогічного досвіду усіх викладачів навчального закладу.

Наукова робота у коледжі є одним з важливих напрямків діяльності навчального закладу та невід’ємною частиною освітнього процесу і сприяє підвищенню якості підготовки фахівців. Науково-методична робота як складова науково-методичного забезпечення навчального процесу – це саме та діяльність, що дає змогу забезпечувати гідні, об’єктивні умови та можливості викладачам і студентам систематично засвоювати знання задля фахового зростання, здобуття професійних навичок.

У січні 2022 року відбувся методичний семінар «Інноваційні реалії сучасної освіти», в якому взяли участь всі викладачі коледжу.

Мета: осмислення досвіду, визначення напрямів і перспектив співпраці, підвищення рівня професійної компетентності та творчої майстерності педагогів

Завдання: забезпечувати потреби розвитку коледжу, викладачів, студентів

Очікувані результати:

– системне використання набутого досвіду;

– створення творчої атмосфери та морально- психологічного клімату, в умовах яких посилюється мотивація творчості, ініціативність та успішність праці педагогів.

На семінарі розглядались такі питання :

 1. Педагогічні та психологічні аспекти відкритої освіти у вимірах європейської інтеграції.
 2. Інноваційні методи навчання: новітнє в європейській освітній практиці.
 3. Комп’ютерні технології в сучасному освітньому процесі: теорія і практика.
 4. Актуальні проблеми відкритого інформаційного середовища навчального закладу.

Підготували статті 12 викладачів, 8 з них виступили перед аудиторією колег.

Продовжується вивчення та узагальнення передового досвіду педагогічних працівників навчально-методичним кабінетом, що відображено у методичних матеріалах, які публікуються у збірниках наукових статей як всеукраїнських так і міжнародних інтернет-конференцій

2.4. Заходи щодо впровадження науки у навчально-виховний процес

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Дисципліна

Мета роботи

Актуальність проблеми

Результативність

1

Мурін О.С.

Гузар М.Т.

цикл спеціальних дисциплін (ОК,ТО,ЗІ)Створення електронного курсу з навчальних дисциплін для дистанційного навчанняУ зв’язку з карантином і вимушеним дистанційним навчаннямПозитивно, захищено диплом і проведена акредитація
2

Кащук В.Д.,

Мороз Р.І.

цикл спеціальних дисциплін (ОК)Розробка комп’ютерної мережі для компанії «МебліХіт» на базі технології GreenАпробація рівня професійної здатності випускника спеціальності ОК та його керівникаПозитивно, апробовано на ділі і захищено диплом
3

Харківський Ю.М.,

Шпега О.З.

цикл спеціальних дисципліниРозробка програми керування базою даних фірми «Соса-Соlа» в середовищі ЕсlіpseЗамовлення фірми і апробація наукових розробок дипломниками

Позитивно, успішно,

захищена у вигляді диплому

4

Кужій Л.І.,

Оліярник О.Є.

цикли гуманітарних та спеціальних дисциплінРозроблення програмного продукту для проходження ЗНО засобами РуthonУ зв’язку з карантином автоматизація ЗНО – необхідна

Позитивно,

захищена у формі диплому

5

Пелещак Б.М.,

Полець В.Я.

цикли гуманітарних та спеціальних дисциплін (ЗІ,ТО)обгрунтування технолого-методичного формату з підготовки і прийому державних екзаменів студентів «Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації» в дистанційному режимі у форматі відеоконференцзв’язкуНеобхідність модернізації контрольних заходів ОнлайнПозитивно, державний екзамен проведено успішно
6Маніта В.І.Всі спеціальностіАналіз наукових досягнень та досвіду викладачів коледжу щодо впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес для його інноваційностіНеобхідність дистанційного впровадження комп’ютерних технологій в умовах безпосереднього та віддаленого навчанняПозитивна оцінка учасників круглого столу, публікація
7Кащук В.Д.цикл комп’ютерних дисциплінТехнолого -методичний формат організації та якісного проведення технологічної практики в дистанційному режиміНеобхідність модернізування програмного забезпечення технологічної практикиПозитивно, апробовано на заняттях

2.5. Захистили кандидатські та докторські дисертації у 2021-2022 н.р.

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дисертаціїНаукова ступінь

2.6. Загальний показник наукової діяльності.

Кількість виданих наукових праць у 2021– 2022 н.р.

Кількість підготовлених до друку

наукових праць

1516

2.7. Видані наукові праці у 2020-2021 н. р.

№ з/п

Прізвище

та ініціали автора

Назва наукової праці

Назва видання,

рік видання

1Литвин І.І.Про один підхід до аналітично-числового визначення статичного термопружного стану шаруватих структур простої геометрії з термозалежними характеристикамиТези міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми термомеханіки”, Львів, 2021.
2Солтис Н.В.Навчальний фільм та відеоролик в освітньому процесі ВНЗМатеріали XIV обласної студентської науково-пошукової конференції “Світ навколо нас”, Львів, 2021.
3

Романюк А.В.,

Семянистий К.С.,

Проць Р.В.

Керована індуктивність в електронних смугових фільтрахМатеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 квітня 2022р.), Переяслав-Хмельницький, 2022, вип. №81, стор.152-155.
4O. Yunak, O.Shpur, B.Strykhaliuk, M.KlymashAlgorithm forming randomized system of iterative functions by based cantor structureInformation and communication technologies, electronic engineering. 2021. №1 (2). РР.71-80
5О.М. Юнак, Б.М.Стригалюк, О.П. ЮнакШифрування графічної інформації за допомогою матриць перетворень, для захисту від дешифрування нейронними алгоритмами

ISSN 1561-5359. Штучний інтелект, 2020,

№ 2

6

Стахів В., Матвійків О., Климкович Т.

Підцерковний В.

Моделювання та дослідження активного ротаційного мікрозмішувача для мікрофлюїдних пристроївCOMPUTER DESIGN SYSTEMS. THEORY AND PRACTICE» Vol. 3, No. 1, 2021,https://doi.org/10.23939/cds2021.01.055(CDS.2021;Випуск 3, Номер 1: cc. 55 – 60)
7T. Klymkovych, N. Bokla, O.Matviykiv and V. StakhivSimulation and Analysis of Microparticles Acoustophoretic Separation in Multi-Channel Lab-Chip Device2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), 2021, pp. 29-33, doi: 10.1109/CADSM52681.2021.9385236. (ISSN: 2572-7591)
8

N. Bokla,

T.Klymkovych, O. Matviykiv,

V.Stakhiv and

M. Melnyk

Design and Simulation of Microfluidic Lab-chip for Detecting Heavy Metals in Water Samples

2021 IEEE XVIIth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), 2021, pp. 46-49, doi: 10.1109/MEMSTECH53091.2021.9468070.

(ISSN: 2573-5373)

9Кісіль М.М.Сучасні технології організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання з підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей

Матеріали науково-методичної конференції «Транспортна та будівельна галузі: тенденції розвитку та стратегічні ініціативи» (4.11.2021р.)

Публікація в електронному збірнику ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» за адресою https://kpt.sumdu.edu.ua/ та в інституційному репозитарії Сумського державного університету за адресою https://library.sumdu.edu.ua/

10

Шумлянська Н.Б.

Шумлянський В.О.

Значення мови для народу та освіти від початку ХХ ст. і до сьогодення (українізація)Стаття у навчально-методичному журналі «Фахова передвища освіта», 4/2021, 94-96с
11Шумлянська Н.Б.Методика практичної реалізації змішаного навчання в процесі організації самостійної роботи через створення відеоматеріалу з навчальної дисципліни «Документознавство»Участь у Педагогічному ОСКАРІ – 2022
12

Шумлянська Н.Б.

Шумлянський В.О.

«Soft skills» як обов’язковий елемент професійної комунікації

Тези онлайн участі у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Модернізація мовно-літературної освіти: досвід, проблеми, перспективи»,

(м.Чернігів). До Міжнародного дня рідної мови

13

Романюк А.В.,

Семянистий К.С.,

Проць Р.В..

Керована індуктивність в електронних смугових фільтрахМатеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 квітня 2022р.) Переяслав-Хмельницький, 2022, вип. №81, стор.152-155.
14Хмеляр Т.М.Наукова стаття «Інноваційні технології навчання іноземної мови та культури в умовах євроінтеграції»

Вісник Львівського університету.

Серія іноземні мови. Львів 2022. Випуск 2, с.35-37

15Пліш В. М.Використання мобільних додатків в освітньому процесіНавчально-методичний журнал «Фахова передвища освіта», №4, 2021р.

2.8. Динаміка змін контингенту студентів

ПоказникиДеннеЗаочне (вечірнє)Екстернат

Всього студентів навчалося

1110
Всього студентів вибуло19
в т. ч. за академзаборгованість2
за грубі порушення
інші причини17
Студентів, поновлених на навчання
Студентів, переведених з інших ВНЗ

2.9. Результати випуску 2021-2022 н. р.

ПоказникиДеннеЗаочне (вечірнє)Екстернат
Випускників, всього :241  
в т.ч. бакалаврів  

молодших спеціалістів

фахових молодших бакалаврів

197

44

  
Випускників, що отримали диплом з відзнакою, всього:11  
в т.ч. бакалаврів  

молодших спеціалістів

фахових молодших бакалаврів

10

1

  
Випускників, які отримали місця призначення , всього:  

в т.ч. на посади, що відповідають

кваліфікаційним вимогам

110  
Випускників, яким відмовлено у прийомі на роботу згідно направлення  
Випускників, яким надана можливість самостійного працевлаштування241  
Випускників, призваних до військової служби  

ІІІ. Заступник директора з навчально-виховної роботи

3.1 Новітні технології проведення виховних заходів щодо національно-патріотичного виховання студентської молоді

Виховна діяльність в коледжі здійснювалась відповідно до обговорених і схвалених планів роботи, які охоплювали основні напрями національно-патріотичного, морального, правового, естетичного, екологічного, професійного та фізичного виховання.

За участю працівників молодіжних організацій, кураторів академічних груп в рамках плану соціальної роботи організовувалися різноманітні заходи з нагоди відзначення ювілейних дат, особливих досягнень у науковій, спортивній та культурно-мистецьких сферах.

На високому рівні проводилася світоглядно-правова робота, спрямована на розширення і поглиблення знань студентської молоді щодо прав людини і громадянина. Головне завдання такої роботи – сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включає систему теоретичних поглядів на права і основи свободи людини, орієнтація на відповідну життєву позицію, моральні та ціннісні орієнтири організованість та дисципліну.

Належне місце в навчально-виховній роботі коледжу займала всебічна допомога студентам у розвитку їх творчої індивідуальності, почуттів людської гідності, розуміння ролі законодавства як засобу забезпечення законних інтересів людини та держави.

Протягом навчального року, педагогічні працівники та студенти навчальних груп брали участь в онлайн-заходах, організованих НПЦ ВФПО Міністерством освіти та науки України, зокрема:

 • у практичних онлайн-семінарах «Шляхи та джерела формування педагогічної майстерності куратора групи закладу фахової передвищої освіти» (16.02.2022р.) – заступник з виховної роботи Л. Куровська, куратор групи ТКб-14 Т. Жукова; «Психологічна підтримка особистості у кризових ситуаціях» (26.05.2022р.) – заступник з виховної роботи Л. Куровська, бібліотекар коледжу Ірина Новицька;
 • у творчому челенджі «Вишиванка – місток єднання минулого та майбутнього українців» (18-19 травня 2022р.) – студент групи КНб-21 Максим Шніцар і практичний психолог коледжу, куратор групи КНб-21 Ірина Нікітенко;
 • під керівництвом викладача англійської мови та куратора групи Тетяни Хмеляр, студент групи ДОб-34 Остап Велит виступив із доповіддю «Вплив середовища на духовний розвиток студента» у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід» (28.01.2022р.).

Працівники та студенти коледжубрали  участь у благодійних акціях, організованих в коледжі:

 • «Подаруй монетки дітям» на допомогу онкохворим дітям за підтримки МОН України та Національного банку України (відповідальна куратор групи ДОб-34 Тетяна Хмеляр);
 • «Великодній кошик для наших Захисників» (відповідальні куратор групи ДОб-25 Мар’яна Смук та вихователь Галина Кухар);
 • участь у благодійному концерті на підтримку ЗСУ, організованого художніми колективами Національного університету «Львівська політехніка» (01.06.2022р.).

За внесок у розвиток культури благодійності, популяризацію волонтерства серед студентва та молоді України четвертий рік поспіль Хмеляр Тетяну Михайлівну, викладача англійської мови нагороджено ДИПЛОМОМ АМБАСАДОРА ДОБРА за участь у кампанії #ЩердийВівторок 2021.

В межах проєкту Курс «Тренінг для тренерів», в рамках освітнього проєкту “Курс політичної освіти для свідомого громадянина” при сприянні Фонду Сприяння Демократії(Україна) та Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні (Німеччина) викладач суспільно-гуманітарних дисциплін ВСП “Фаховий коледж інфокомунікацій НУ” Львівська політехніка” Тетяна Жукова, 24.11.2021 р., провела лекцію «Транформація політичної культури в Україні».

Кураторами груп організовано проведення відкритих просвітницьких годин:

 • до 30-ої річниці незалежності України – куратори Тетяна Хмеляр (гр. ДОб-34), Марія Кісіль (гр. КНп-21), Марія Романяк (гр. КНб-12), Олена Мельникова (гр. КНп-12);
 • «Мова наша солов’їна» (до дня української писемності та мови) – Оксана Вербовська (гр. ДОп-16);
 • пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій – Мар’яна Кіндрат (гр. ДОб-16);
 • до дня захисників та захисниць України – Тетяна Жукова (гр. ТКб-14);
 • «Крути велич і трагедія українського народу» – відповідальний викладач історії Олексій Мировський;
 • «Разом з власної волі з 1919 року» (до Дня соборності України) –Мар’яна Смук (гр. ДОб-25);
 • «В нашій пам’яті ви залишитесь назавжди!» (До дня пам’яті Героїв Небесної сотні) –Мирослава Шеремета (гр. ОК-42);
 • «Мово рідна, мово калинова!» (до дня рідної мови) – Надія Шумлянська (гр. ДОп-25);
 • Шевченківські дні в коледжі (07.03.22р.-11.03.22р.) – Оксана Вовк (гр. ЕЗб-35):

Тематика заходів в навчальних групах (на вибір) – відповідальні куратори груп:

 1. Круглий стіл на тему: «Живи в мені ти, спів святий Тараса…»
 2. Літературна вікторина за біографією і творами Т. Шевченка.
 3. Конкурс «На крилах Кобзаря»
 • «Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає» (до дня народження Лесі Українки) – Оксана Вербовська;
 • «Безпека і здоров’я – можуть врятувати життя» – Олена Мельникова (гр. КНп-12);
 • «Запали свічку пам’яті» в пам’ять загиблих воїнів, закатованих та вбитих дітей і мирного під час російсько-української війни, розв’язаною Російською Федерацією проти України – Наталя Жукова (голова ради кураторів коледжу);
 • «Я вишию сорочку кольорову
  Й по білім світі гордо в ній піду.
  У ній зустріну пору світанкову
  І щастя світле я у ній знайду…»  – Наталя Жукова (гр. ОК-12), Мирослава Шеремета (ОК-42), Наталія Заліська (гр. ЗІ – 12);
 • «Лесь Курбас – фундатор українського професійного театру» – Оксана Вербовська (гр. ДОп-16);
 • «Захист дитини у цілому світі – місія честі, любові й добра» – Галина Огоновська (гр. ТКб-23);
 • «Європейські правові цінності Конституції України», «Моя доля в моїх руках» – Ірина Ковтик (гр. ЗІ-11);
 • «Профілактика та дотримання заходів власної безпеки під час війни» – інженер з охорони праці Оксана Стасишин.

Оскільки освітній процес в коледжі здебільшого відбувався дистанційно, усі заходи із здобувачами освіти проводилися в  очно-дистанційному режимі.

З метою уникнення правопорушень у коледжі інтенсивно працювала Рада профілактики, яка на своїх засіданнях систематично розглядала питання поведінки та стану навчання студентів. Члени Ради постійно допомагали студентам у виправленні негативних моментів з їх поведінки та навчання. Засідання відбувались двічі на місяць. Проводився внутрішній облік і контроль за студентами, котрі пропускали заняття без поважних причин і не завжди встигали у навчанні.

Профілактична робота є системою спільних дій усіх учасників освітнього процесу і ґрунтується на своєчасному виявленні та усуненні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів,що зумовлюють відхилення в психологічному та соціальному розвитку студентської молоді, в їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності і дозвілля. Протягом першого півріччя  соціальний педагог коледжу Ірина Нікітенко працювала над проблемою:  « Попередження негативних явищ в студентському  середовищі».  Були розроблені заходи щодо роботи Ради з профілактики правопорушень для оформлення індивідуальних планів роботи з студентами, які схильні до правопорушень.     Зі студентами систематично проводились групові та індивідуальні бесіди для здійснення корекційного впливу на їх поведінку.

З метою формування здорового способу життя  практичним психологом Іриною Нікітенко  проведено  наступні бесіди зі студентами:

– « Скажемо: СТОП ! Наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму» ;

–  «Вся правда про паління» ;

– « Наркотик – смерть!» ;

– «Комп’ютерні ігри. Як не нашкодити собі ?»;

– «Пірсінг та татуювання» тощо.

Під час проведення бесід  були продемонстровані відеоматеріали про шкідливість куріння, вживання спиртних напоїв , наркотиків   та переваги здорового способу життя.

Щодо протидії  булінгу,  в групі ТКб-31 практичним психологом коледжу проведено тренінгове заняття «СТОП!Булінг», в групах першого року навчання – тематичну бесіду «Скажемо  насильству  – Ні ! ».

В травні 2022 року, в рамках ресурсних зустрічей, практичним психологом коледжу Іриною Нікітенеко проведено декілька тренінгових занять для викладачів   під назвою «Будемо стійкими разом!», на яких викладачі та куратори груп мали змогу опанувати ефективні методи релаксації та актуалізувати свої зовнішні та внутрішні ресурси, що так потрібно під час війни і довготривалого стресу. Набуті знання викладачі мають змогу використати в своїй подальшій навчально-педагогічній роботі зі студентами.

Основною метою роботи  соціально-психологічної служби  коледжу є створення сприятливих умов для особистісного розвитку студентів (фізичного, соціального, духовно – морального, інтелектуального), надання їм комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини (соціальний, психолого-педагогічний та моральний) у її життєвому просторі.

Рада профілактики правопорушень спільно зі Студентською радою коледжу організовували наступні виховні заходи з метою заохочення студентів до громадського життя коледжу:

 • участь у волонтерському русі на допомогу ЗСУ та мирного населення у місцях проведення гострих бойових дій;
 • привітання воїнів ЗСУ із Великоднем листівками, малюнками «Повернись додому живим!»;
 • відео-привітання до Дня працівника освіти, міжнародного Дня студента, Дня Миру, «Ні війні!», «Дякуємо за студентські роки!»;

Важливою складовою демократизації системи управління ЗФПО є студентське самоврядування, що спрямовує студентів до пошуку шляхів, оцінок, позицій власної життєвої активності. Самоврядування у коледжі – це реальний дієвий безперервний процес залучення студентів до суспільних справ.

Виходячи з цього, студентське самоврядування коледжу було і є активним учасником всіх виховних заходів, конкурсів, змагань, акцій, що відбувались у коледжі, більшість з яких проводились у віддаленому режимі. Його члени якісно організували і провели наступні акції: «Скажемо наркотикам: НІ!»; «Подаруй книгу другові!»; «Запали свічку…», «Молодь за здоровий спосіб життя».

Завдяки участі студентів у різних виховних заходах зростає їх соціальна активність та відповідальність, а в процесі практичної громадської діяльності розвиваються творчі риси характеру, а саме: цілеспрямованість, винахідливість, готовність до виправданого ризику.

Вищим органом студентського самоврядування ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка» є студентська рада, яка працювала згідно з Положенням та планом роботи. Студрада складається зі секторів: навчального, організаційного, професійної орієнтації, спортивного, редколегії, культурно-масового, міжнародних зв’язків. У  коледжі відбулась конференція студентів з питань студентського самоврядування, на якій голова та її члени звітували про роботу за рік.

Члени студентської ради коледжу брали участь у засіданнях круглих столів (онлайн) з питань молодіжної політики, у вирішенні питань щодо організації освітнього процесу; контролю відвідування навчальних занять та успішності,  участі студентів у конференціях, олімпіадах, фестивалях студентської творчості, зустрічах з фахівцями майбутньої професії, спортивних змаганнях, заходах щодо формування здорового способу життя, підвищення рівня організації студентського самоврядування у гуртожитках. З їх участю у гуртожитках коледжу двічі протягом начального року проводилися огляди-конкурси на кращу кімнату.

Постійно здійснювалася підтримка соціально-вразливої частини молоді коледжу, а саме: студентів-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, студентів, які відносяться до категорії осіб з інвалідністю, студентів із багатодітних і неблагополучних сімей, внутрішньо-переміщених осіб, студентів, батьки яких є учасниками АТО, бойових дій та ООС.

У зв’язку із особливостями освітнього процесу протягом року, викликаних спочатку запровадженням  карантину внаслідок поширення короно вірусної хвороби COVID-19, а згодом російсько-української війни, розпочатої Російською Федерацією проти України, товариських зустрічей з іншими закладами освіти із спортивних видів спорту стало неможливим.  На жаль дана ситуація змусила викладачів і студентів коледжу займатися фізичною культурою і спортом онлайн.

Завдяки участі студентів у різних виховних заходах, насамперед національно-патріотичного спрямування, зростає їх соціальна активність та відповідальність, а в процесі ведення на території країни воєнних дій, викликаних вторгненням Росії в Україну, формується в молодої людини-патріота України  громадянська позиція стосовно захисту незалежності та суверенітету держави, її майбутнього та допомога ЗСУ щодо швидшої перемоги над ворогом та настанням миру в країні.

 3.3  Про участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо 

Рівень заходу, місце та час проведення З якої проблеми

Прізвище, ім’я,

по батькові

Тема виступу

Освітній проєкт «Курс політичної освіти для свідомого громадянина» при сприянні Фонду Сприяння Демократії (Україна) та Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні (Німеччина) провела онлайн-лекцію

листопад 2021р.

Держава та суспільство

Жукова Тетяна

Володимирівна

«Ми – це народ!

Державне громадянство та етнічне походження»

Проєкт Курс «Тренінг для тренерів» освітнього проєкту «Курс політичної освіти для свідомого громадянина» при сприянні Фонду Сприяння Демократії (Україна) та Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні (Німеччина) провела онлайн-лекцію

листопад 2021р.

Формування громадянського суспільства в Україні Жукова Тетяна Володимирівна «Трансформація політичної культури в Україні»

Конкурс на обласну премію

ім. В’ячеслава Чорновола.

листопад 2021 р.

Інформаційна, бібліотечна, архівна справа Гегедош Анастасія Романівна (керівник Вовк О.А.) студентка отримала премію Сучасна бібліотека та її роль в освітньому середовищі

Міжнародна науково-практична інтернетконференція. УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  м.ПЕРЕЯСЛАВ

29 квітня 2022 року

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації

к.т.н. Романюк Анатолій

Володимирович

Керована індуктивність в електронних смугових

фільтрах. Збірник матеріалів конференції №81, 2022р.

Всеукраїнська науково-методична конференція

4 листопада 2021 року

Технологій організації дистанційного навчання Кісіль Марія Михайлівна

Сучасні технології організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання з підготовки майбутніх фахівців технічних спеціаль

ностей

Семінар Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів Радіотехніки та телекомунікаційних технологій.

Платформа віддаленого

конференцзв’язку Google Meet

03.11.2021року

Обговорення стандарту фахової передвищої освіти спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

Чиженьков Микола

Вікторович

Обговорення стандарту фахової передвищої освіти спеціальності 172 Телекомуні

кації та радіотехніка

Підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виробничої роботи, практичного навчання або осіб, відповідальних за проведення практики, закладів фахової перед вищої освіти. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

26-27 січня 2022 року

Використання мобільних додатків в освітньому процесі Пліш Володимир Миколайович Використання мобільних додатків в освітньому процесі під час походження практики здобувачами освіти
Практичний онлайн-семінар, НМЦ ВФПО, 16.02.2022р. Шляхи та джерела формування педагогічної майстерності куратора групи закладу фахової передвищої освіти

Куровська Л.М.,

Жукова Т.В.

Участь в обговоренні
Практичний онлайн-семінар, НМЦ ВФПО, 26.05.2022р. Психологічна підтримка особистості у кризових ситуаціях

Куровська Л.М.,

Новицька І.М.

Участь в обговоренні

Творчий челендж, НМЦ ВФПО,

18-19 травня 2022р.

Вишиванка – місток єднання минулого та майбутнього українців

Нікітенко І.А.,

Шніцар М. (ст. гр. КНб-21)

Номер художньої самодіяльності

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,

26-27 січня 2022р.

Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід

Хмеляр Т.М.,

Велит О. (ст. гр. ДОб-34)

Вплив середовища на духовний розвиток студента
Проєкт  Курс «Тренінг для тренерів» при сприянні Фонду Сприяння Демократії(Україна) та Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні(Німеччина), 24.11.2021 р. Курс політичної освіти для свідомого громадянина Жукова Т.В. Транформація політичної культури в Україні

3.4. Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів 

Прізвище,

ім’я, по батькові

Курс Рівень олімпіади Результати
Гуменний Олег Іванович, Білецька Соломія Василівна, Копичин Ольга Іванівна, Фостяк Вікторія Володимирівна 3 Всеукраїнська олімпіада «На урок» з англійської мови переможці
Вавричук Уляна Богданівна 2 Обласнийетап ХІІ Міжнародногомовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка диплом І ступеня
Когут Анастасія Валеріївна 2 Конкурс серед студентської молоді на здобуття студентської обласної премії імені В. Чорновола лауреатка премії

Когут Анастасія Валеріївна, Нестор Роман Богданович, Праздніков Олександр Дмитрович,

Лапін Юрій Андрійович

2 Всеукраїнський конкурсу «(Не) шкільна математика» від проекту «На Урок» з математики дипломи І ступеня

Грень Діана Василівна

 

2 Всеукраїнський конкурсу «(Не) шкільна математика» від проекту «На Урок» з математики дипломи ІІ ступеня

Клим Христина Петрівна,

Темна Оксана Русланівна,

Рудкевич Юрій Іванович,

Савка Віталій Степанович

 

2 Всеукраїнський конкурсу «(Не) шкільна математика» від проекту «На Урок» з математики дипломи ІІІ ступеня

Мельничук Роман Володимирович

 

3 XI Всеукраїнська інтернет-олімпіади «На Урок» з математики дипломи І ступеня

Мирош Володимир Ігорович

 

3 XI Всеукраїнська інтернет-олімпіади «На Урок» з математики дипломи ІІІ ступеня
Заяць Богдан Ярославович 3 Конкурс серед студентської молоді на здобуття студентської обласної премії імені В. Чорновола лауреатка премії
Гегедош Анастасія Романівна 3 Конкурс серед студентської молоді на здобуття студентської обласної премії імені В. Чорновола лауреатка премії

  3.5 Іменні стипендіати

Прізвище та ім’я Курс Стипендія

 3.6 Підсумки конкурсу «Кращий керівник академічної групи 2021-2022 н.р

Прізвище, ім’я,

по батькові

З яким курсом працював

Найбільш характерні форми

та методи роботи

Жукова Тетяна Володимирівна І Індивідуально-диференційований підхід до студентів

ІV. Завідувач навчально-виробничої практики

4.1. Результати практичної підготовки студентів станом на 01.07.2022р.

Показники Денне Заочне (вечірнє) Екстернат
Кількість дипломних проектів, всього: 104

– в т.ч. виготовлених на замовлення

підприємств

– рекомендованих ДЕК до впровадження

у виробництво

26
– впроваджених у виробництво
Отримали робочі професії (осіб)

 4.2. Працевлаштовано випускників денної форми навчання станом на 01.07.2022 р.

2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р.
Всього, випуск-ників Праце-влаштовано

%

працевлаштування

Всього, випуск-ників Вже праце-влаштовано Передбачається працевлаштування (осіб)
151 121 80,1 241 156 85