Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Правила поведінки для студентів

 1. Загальні положення

1.1. Правила поведінки для студентів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (далі – ІТ Коледж) розроблені відповідно до положень Конституції України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, і регламентують відносини між адміністрацією, співробітниками та здобувачами освіти, умови праці та навчання, порядок приймання та виключення зі складу студентів, норми дисципліни, етики, ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо.
1.2. Правила поведінки здобувачів освіти сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності освітнього процесу. Вони спрямовані на створення в ІТ Коледжі умов, що сприяють успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування.
1.3. Головний обов’язок студента – наполегливо засвоювати знання та практичні навички з обраної спеціальності.
1.4. Навчаючись в ІТ Коледжі, студент зобов’язаний дотримуватися Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
1.5. Правила є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу. Незнання Правил внутрішнього розпорядку студентів ІТ Коледжу не звільняє від відповідальності за їх порушення.
1.6. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження директором Коледжу і діють без обмеження строку (до внесення в них змін або прийняття нових Правил).
1.7. Спірні питання, пов’язані з дотриманням Правил поведінки, вирішуються директором, адміністрацією Коледжу та органами студентського самоврядування відповідно до наданих їм повноважень.

2. Організація освітнього процесу

2.1. Заняття в ІТ Коледжі проводяться за розкладом занять відповідно до навчальних планів, затверджених у встановленому порядку.
2.2. Розклад навчальних занять складається на семестр не пізніше, ніж за 10 днів до початку семестру, оприлюднюється на дошці оголошень та сайті ІТ Коледжу.
2.3. Заняття проводяться спареними академічними годинами. Про початок і кінець занять викладачів та студентів сповіщає дзвінок. Вхід студентів до аудиторії після дзвінка не дозволено. Тривалість одного навчального заняття складається з двох академічних годин по 45 хвилин з перервою 5 хвилин між ними.
2.4. Здобувач освіти приходить до коледжу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує своє необхідне навчальне приладдя.
2.5. Студенти ІТ Коледжу зобов’язані відвідувати всі види навчальних занять, що передбачені навчальним планом спеціальності. Облік відвідування студентів ведуть викладачі в журналі навчальних занять.
2.6. У кожній групі діє студентське самоврядування, яке очолює староста групи.
2.7. До обов’язків старости групи належить:
2.7.1. доведення до відома студентів інформації, вказівок директора, заступників директора, завідуючих відділень, голів циклових комісій, рішень студентської ради ІТ Коледжу;
2.7.2 ознайомлення студентів про зміни у розкладі занять; призначення на кожен день чергового по групі;
2.7.3. залучення групи до участі у заходах, ведення обліку відвідування студентами групи всіх навчальних занять;
2.7.4. здійснення контролю за дотриманням студентами навчальної дисципліни, а також збереження навчального обладнання та інвентарю в приміщенні, де знаходиться група;
2.7.5 своєчасна організація розподілу серед студентів підручників і навчальних посібників, які виділені групі.
2.8. Студенти переводяться на наступний курс за умови повного виконання вимог навчального плану, складання заліків та інших форм підсумкової атестації з навчальних дисциплін даного курсу.

3. Права осіб, які навчаються в ІТ Коледжі:

Студенти ІТ Коледжу мають право на:
3.1. вибір освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до закладу;
3.2. безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; якісні освітні послуги;
3.3. справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; трудову діяльність у позанавчальний час;
3.4. безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами ІТ коледжу, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі у встановленому законодавством порядку;
3.5. безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
3.6. забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в порядку, встановленому законодавством;
3.7. користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, спортивною, оздоровчою інфраструктурою ІТ Коледжу у порядку, визначеному законодавством;
3.8. свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької, науково-технічної та іншої діяльності;
3.9. участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
3.10. участь у громадських об’єднаннях;
3.11. участь у діяльності органів самоврядування ІТ Коледжу;
3.12. участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
3.13. отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
3.14. збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
3.15. академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
3.16. моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
3.17. повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
3.18. безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
3.19. оскарження дій органів управління закладу та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників;
3.20. інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення.

4. Обов’язки осіб, які навчаються у ІТ Коледжі

Студенти, що навчаються в ІТ Коледжі, зобов’язані:
4.1. дотримуватися законодавства України, Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Правил поведінки здобувача освіти, а також умов договору надання освітніх послуг (за його наявності);
4.2. виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
4.3. виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;
4.4. дотримуватися графіка навчального процесу та вимог навчального плану; відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами; дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки щодо педагогічної о та адміністративно-господарського персоналу ІТ Коледжу, студентів Коледжу;
4.5. бережливо ставитися до матеріальної власності ІТ Коледжу (інвентаря, навчального обладнання, книг, приладів, приміщень) та до своїх документів (студентського квитка, індивідуального навчального плану). Без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
4.6. надавати перевагу класичному стилю при виборі одягу на час навчально- виховного процесу;
4.7. підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально- етичних правил поведінки і спілкування;
4.8. у разі пропуску занять студенти зобов’язані повідомити класного керівника або завідуючого відділення, вказавши причини пропуску занять і підтвердити це відповідними документами; дотримуватися правил проживання в гуртожитку;
4.9. разі тимчасового виїзду з гуртожитку повідомити адміністрацію гуртожитку, класного керівника;
4.10. у разі нанесення майнових збитків Коледжу або майну третіх осіб, за яке Коледж несе відповідальність, студент відшкодовує останні в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.11. Під час занять студенти зобов’язані:
 відключати мобільний телефон;
 входити і виходити з аудиторії тільки з дозволу викладача і тільки у виняткових випадках; уважно слухати пояснення викладача та відповіді одногрупників; не розмовляти і не займатися сторонніми справами; виконувати всі вказівки викладача, маги на заняттях всі необхідні підручники, зошити, приладдя;
 під час занять у кабінетах, лабораторіях і під час практики студент повинен користуватися лише тими інструментами, приладами та іншими пристроями, які вказані керівником заняття, практики, дотримуватися правил техніки безпеки;
 на заняття з фізичної культури і заняття спортивних секцій здобувачі освіти приходять у спортивній формі. Спортивний одяг, призначений для занять з фізкультури, на інших заняттях недоречний;
 при відсутності на заняттях через хворобу або з інших поважних причин студент зобов’язаний терміново повідомити про це класного керівника, вказавши причину пропуску занять. У разі хвороби студент надає медичну довідку. Відсутність на заняттях без виправдувального документа або поважної причини вважається прогулом; у виняткових випадках студент може бути відсутнім на заняттях (з подальшим відпрацюванням пропущеного матеріалу) за попередньою заявою студента або його батьків, підписаною куратором;
 поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 здобувач освіти має право у коректній формі відстоювати свою думку, переконання, брати участь в обговоренні різних питань;
 повідомляти керівництво ІТ Коледжу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;
 відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, довкілля;
 виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг;

4.12. здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати їх вахтерові, який знаходиться на першому поверсі приміщення ІТ Коледжу.
4.13. У приміщеннях коледжу забороняється:
 голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять;
 грати в азартні ігри, без узгодження з адміністрацією включати звуковідтворювальну техніку, грати на музичних інструментах;
 розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні засоби, лаятися, перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння в ІТ Коледжі та на території ІТ Коледжу;
 курити на території ІТ Коледжу, в т.ч. електронні цигарки, а також на прилеглій території;
 включати на заняттях мобільні телефони;
 здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травми, небезпечні для життя оточуючих;
 приносити на територію ІТ Коледжу вибухо-та вогненебезпечні речовини;
 приходити на заняття з фізичного виховання без спортивної форми та взуття.

5. Заохочення студентів

5.1. За особливі успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній та громадській роботі ІТ Коледжу застосовуються такі форми заохочення студента:
 оголошення подяки;
 грошову винагороду;
 нагородження цінним подарунком;
 нагородження почесною грамотою, призначення іменних стипендій
5.2. Заохочення надаються наказом директора ІТ Коледжу за згодою з органами студентського самоврядування та доводяться до відома всього колективу ІТ Коледжу.
5.3. Виписка з розпорядження про заохочення зберігається в особовій справі студента.

6. Стягнення за порушення трудової і навчальної дисципліни студентів

6.1. Порушення трудової або навчальної дисципліни тягне за собою дисциплінарне стягнення.
6.2. Дисциплінарне стягнення використовується в разі:
 систематичних пропусків занять без поважних причин;
 неналежного ставлення до навчальної, трудової дисципліни, низької успішності, невиконання навчального плану, академічної заборгованості;
 появи на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 нецензурних висловлювань, брутальної та негативної поведінки;
 крадіжки майна ІТ Коледжу та майна, яке належить іншій особі;
 порушення наказу про заборону куріння на території та в приміщенні ІТ Коледжу.
6.3. Види дисциплінарних стягнень:

  •  зауваження (усне попередження);
  •  позбавлення права на отримання стипендії;
  •  відрахування з Коледжу.

6.4. За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспити, залік тощо);
 повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (курсова робота/ проекти, дипломна робота, навчальна практика);
 відрахування із Коледжу.
6.5. Студенти, які навчаються за регіональним замовленням і допускають порушення трудової дисципліни, не виконують навчальний план, не дотримуються Правил внутрішнього розпорядку ІТ Коледжу можуть бути переведені з регіональної форми навчання на контрактну форму або відраховані з навчального закладу.
6.6. Дисциплінарне стягнення накладається директором ІТ Коледжу.
6.7. Адміністрація ІТ Коледжу має право замість дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд органів студентського самоврядування.
6.8. За кожне порушення трудової і навчальної дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.
6.9. При накладанні дисциплінарного стягнення враховується вага здійсненого проступку, обставини, за яких він здійснений, попередня робота і поведінка студента.
6.10. До застосування дисциплінарного стягнення винний подає пояснення у письмовій формі.
6.11. Батьки здобувачів освіти, які завдали збитків майну закладу освіти або чужому майну, несуть матеріальну відповідальність.
6.12. Розпорядчий документ про застосування стягнення із зазначенням причин надається для ознайомлення студенту під підпис.
6.13. Контроль за дотриманням Правил здійснює керівник підрозділу та студентське самоврядування.