Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Результати опитування педагогічних та науково-педагогічних працівників ІТ коледжу Львівської політехніки (2022/2023 н.р.)

Опитування педагогічних та науково-педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та вищої освіти закладу освіти.

Дане опитування дає можливість визначити наскільки ефективним для підвищення якості викладацької діяльності є створені в коледжі умови та чинники.

Метою моніторингу було вивчення педагогічними та науково-педагогічними  працівниками  коледжу рівня якості освітнього процесу, академічної доброчесності, підготовки фахівців тощо.

Опитування щодо оцінювання якості здобуття знань учасниками освітнього процесу із навчальних дисциплін, мікроклімату в закладі освіти є одним з важливих інструментів контролю якості викладання, змісту й форми навчальних планів, дотримання доброчесності, зорієнтованість освітнього процесу на актуальні суспільні потреби зокрема тому, що дозволяє виявити проблемні ситуації. В опитуванні прийняли  участь 48 педагогів.

 Отже, зосередимося на змістовному аналізі результатів анкетування.

Насамперед проаналізуємо опитування педагогічними та науково-педагогічними  працівниками щодо поваги академічної доброчесності і як чиниться протидія академічному шахрайству.

Рис. 1.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «В коледжі поважається академічна доброчесність і чиниться протидія академічному шахрайству»

Результати аналізу відповідей на питання «В коледжі поважається академічна доброчесність і чиниться протидія академічному шахрайству»  показали, що 62% опитаних педагогічних та науково-педагогічних працівників вважають, що дана робота в коледжі поставлена на високому рівні. 38% респондентів вважають, на достатньому рівні і 0% опитаних вважають, що на низькому рівні.

Рис. 2.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Освітньо-професійні програми та курси визначають чіткі та передбачувані результати»

Результати аналізу відповідей на питання «Освітньо-професійні програми та курси визначають чіткі та передбачувані результати»  показали, що 69% опитаних вважають, що даний напрям роботи в коледжі знаходиться на високому рівні, 31% – на достатньому рівні, 0% – на низькому рівні.

Рис. 3.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Освітньо-професійні програми та курси розробляються із залученням внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів і тому є добре структурованими та відповідають сучасним потребам»

Результати аналізу відповідей на питання «Освітньо-професійні програми та курси розробляються із залученням внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів і тому є добре структурованими та відповідають сучасним потребам»  показали, що найбільша кількість педагогічних та науково-педагогічних працівників стверджують, що освітньо-професійні програми та курси розробляються із залученням внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів і тому є добре структурованими та відповідають сучасним потребам  знаходяться на високому рівні, 27% вважають, що на достатньому рівні і 6% – на низькому рівні.

Рис. 4. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Освітньо-професійні програми надають повноцінну можливість для практичного стажування та дуальної освіти здобувачів освіти»

Результати аналізу відповідей на питання «Освітньо-професійні програми надають повноцінну можливість для практичного стажування та дуальної освіти здобувачів освіти»  показують, що 37% опитаних респондентів вважають, що даний напрям роботи в коледжі знаходиться на високому рівні, 63% – на  достатньому рівні і 0% – на низькому рівні.

Рис. 5. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Я оцінюю успішність на основі вчасно опрацьованих критеріїв. Всі здобувачі освіти ознайомлюються з силабусами навчальних дисциплін»

Результати аналізу відповідей на питання «Я оцінюю успішність на основі вчасно опрацьованих критеріїв. Всі здобувачі освіти ознайомлюються з силабусами навчальних дисциплін»  показали, що 65% опитаних педагогічних та науково-педагогічних працівників стверджують, що здобувачі освіти мають можливість ознайомитися із силабусами навчальних дисциплін на високому рівні, 31% – на достатньому рівні і 4% – на низькому рівні.

Рис. 6. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Коледж заохочує прагнення запроваджувати нові методики викладання, використовувати інформаційно-комунікаційні технології»

Результати аналізу відповідей на питання «Коледж заохочує прагнення запроваджувати нові методики викладання, використовувати інформаційно-комунікаційні технології»  показали, що 72 % із опитаних педагогічних працівників вважають, що у коледжі на високому рівні запроваджуються нові методики викладання, використання інформаційно-комунікаційних технологій, 24% вважають, що на достатньому рівні і 4% – на низькому рівні.

Рис. 7. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Коледж стимулює мене до активної наукової роботи і можливості творчої самореалізації»

Результати аналізу відповідей на питання «Коледж стимулює мене до активної наукової роботи і можливості творчої самореалізації»  показали, що 54% опитаних респондентів вважають, що  на достатньому рівні в коледжі є стимулювання педагогічних працівників до активної наукової роботи і можливості творчої самореалізації, 39% опитаних вважають , що на високому рівні, 7% – на низькому рівні.

Рис. 8. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Я заохочую здобувачів освіти до наукових розвідок і участі в олімпіадах, конференціях, конкурсах; вважаю це одним із засобів поліпшення якості освіти»

Результати аналізу відповідей на питання «Я заохочую здобувачів освіти до наукових розвідок і участі в олімпіадах, конференціях, конкурсах; вважаю це одним із засобів поліпшення якості освіти»  показали, що даний напрям роботи в коледжі знаходиться на високому рівні (52%), на достатньому рівні –  41%, на низькому рівні – 7%.

Рис. 9. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Імідж закладу та ділова репутація»

Результати аналізу відповідей на питання «Імідж закладу та ділова репутація»  показали, що 62% опитаних педагогічних працівників коледжу  вважають, що імідж коледжу та ділова репутація  знаходиться на високому рівні, 38% – на достатньому рівні і 0% – на низькому рівні.

Рис. 10. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Якість підготовки фахівців»

Результати аналізу відповідей на питання «Якість підготовки фахівців»  показали, що найбільше, що 69% респондентів вважають, що підготовка фахівців в коледжі є на достатньому рівні, 31% – на високому рівні і 0% – на низькому рівні.

Рис. 11. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Мікроклімат в педагогічному колективі»

Результати аналізу відповідей на питання «Мікроклімат в педагогічному колективі»  свідчать про те, що 44% опитаних педагогічних працівників вважають, що в коледжі мікроклімат в колективі знаходиться на достатньому рівні, 37% – на високому рівні і 19% вважають, що на низькому.

Рис. 12. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Стан матеріально-технічної бази»

Результати аналізу відповідей на питання «Стан матеріально-технічної бази»  показали, що 59% опитаних респондентів вважають, що матеріально-технічна база знаходиться на достатньому рівні, 34% – на високому рівні, 7% – на низькому рівні.

Рис. 13. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Зорієнтованість освітнього процесу на актуальні суспільні потреби»

Результати аналізу відповідей на питання «Зорієнтованість освітнього процесу на актуальні суспільні потреби»  показали, що на високому рівні в коледжі є зорієнтованість освітнього процесу на актуальні суспільні потреби (52%), на достатньому рівні – 45%, 3% респондентів вважають, що на низькому рівні.

Рис. 14. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Ефективність звязку освітнього процесу і виробництва»

Результати аналізу відповідей на питання «Ефективність зв’язку освітнього процесу і виробництва»  показали, що 66% опитаних педагогічних працівники оцінюють зв’язок освітнього процесу і виробництва на достатньому рівні, 24% вважають ефективність такого зв’язку на  високому рівні і 10% опитаних – на низькому рівні.

Дані проведеного аналізу дозволяють зробити ряд висновків щодо оцінювання якості і викладання педагогічними та науково-педагогічними працівникам

у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Більшість педагогічних працівників, які брали участь в опитуванні, вважають, що освітньо-професійні програми та курси в коледжі визначають чіткі та передбачувані результати навчання,   залучаються внутрішні та зовнішні стейкхолдери і тому є добре структурованими та відповідають сучасним потребам. В закладі освіти викладачі оцінюють успішність здобувачів освіти на основі вчасно опрацьованих критеріїв. Всі здобувачі освіти ознайомлюються з силабусами навчальних дисциплін. На високому рівні у коледжі заохочуються викладачі до запровадження ними нових методик викладання, використання інформаційно-комунікаційні технологій, залучання здобувачів освіти до наукових розвідок і участі в олімпіадах, конференціях, конкурсах, що є одним із засобів поліпшення якості освіти. Кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник дорожить іміджем закладу освіти та діловою репутацією.

Опитування педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу, як частина діяльності Ради з якості освітньої діяльності, дає об’єктивний матеріал для визначення наскільки ефективними  у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» створені умови та чинники для підвищення якості викладацької діяльності та вдосконалення освітнього процесу.

 

Copy link
Powered by Social Snap