Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Вимоги до мотиваційних листів вступників та подання додатків пiдтверджуючих матерiалiв до мотивацiйного листа

ПОДАННЯ ДОДАТКІВ ПIДТВЕРДЖУЮЧИХ МАТЕРIАЛIВ ДО МОТИВАЦIЙНОГО ЛИСТА

Додатки пiдтверджуючих матерiалiв до мотивацiйного листа приймаються Приймальною комісією за такою електронною поштовою скринькою: admission@itcollege.lviv.ua

У разi надсилання пiдтверджуючих матерiалiв до мотивацiйного листа на поштову скриньку вступник у темi листа обов’язково прописує «Мотивацiйний лист» та вказує своє прiзвище, iм’я, по батьковi, а у текстi листа зазначає освiтню програму (спецiальнiсть) та форму навчання на яку подана заява про допуск до участi у конкурсному вiдборi i мотивацiйний лист, до якого додаються матерiали.

Вимоги до мотиваційних листів вступників

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово державною мовою у довільній формі інформація про його особисте бажання вступати до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (далі – Коледж) на певну освітньо-професійну програму для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Мотиваційний лист вступник додає до заяви  в електронному вигляді або паперовій формі (для осіб, які подають заяву в паперовій формі).

 Вимоги до мотиваційного листа розроблені відповідно до Правил прийому на  навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», затверджених педагогічною радою Коледжу.

Мотиваційний лист є необхідним документом для конкурсного відбору на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням і за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової та повної  загальної середньої освіти.

Під час написання мотиваційного листа вступник має викладати інформацію в доступній і зрозумілій формі; уникати як надмірно фамільярного, так і надто формального тону; будувати речення не більше 10-15 слів.

Обсяг:

 • розмір – 1 аркуш;
 • формат сторінки – А4; 
 • кегль шрифту – 12  Тіmes New Roman;
 • інтервал між рядками – 1,5.
 1. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Мотиваційний лист пишеться в офіційно-діловому стилі, а також відповідає таким вимогам:

 • обов’язкове написання українською мовою;
 • обов’язкове зазначення прізвища, ім’я та по батькові вступника, адреси проживання, номера  телефону;
 • обов’язкове зазначення повної назви навчального закладу, де вступник отримав документ про освіту;
 • обов’язкове зазначення вступником освітньо-професійної програми, за якою виявив бажання навчатись;
 • обов’язкове підтвердження отриманих грамот, дипломів, сертифікатів, описаних у мотиваційному листі; надсилання їх фотокопій на електронну пошту Приймальної комісії;
 • дотримуватися лаконізму (тільки важливі деталі, факти, цифри для визначення рівня мотивації);
 • мотиваційний лист має бути на 100% вашим, а не скопійованим з інтернету. Приймальна комісія приділяє значну увагу перевірці на плагіат.
 1. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
 1. Перед тим, як почати писати мотиваційний лист, варто детально ознайомитися зі освітньо-професійними програмами, що пропонує Коледж. Передусім, вступники можуть зайти на сайт Коледжу, прочитати та проаналізувати інформацію про його діяльність, правила прийому на навчання, вимоги й побажання щодо написання мотиваційного листа та ін.
 2. Перед написанням мотиваційного листа вступнику необхідно провести самоаналіз (вивчення самого себе) для визначення своїх інтересів, професійних планів, переваг.

 З метою самоаналізу доцільно дати відповіді на питання:

– Що мені цікаво?

– Чим я люблю займатися?

– Що у мене добре виходить?

– З яких предметів я одержую найкращі оцінки?

– У яких заходах (конференціях, проєктах, конкурсах, олімпіадах тощо) я беру/брав участь?

– У яких видах позашкільної діяльності я беру/брав участь?

– Чи є у мене нагороди?

– За що мене хвалять?

– Чим я хочу займатися у майбутньому?

            3. Після самоаналізу вступник має визначити, чи освітньо-професійна програма відповідає його інтересам.

 1. МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ТАКІЙ СТРУКТУРІ:

 • «шапка»
 • звертання;
 • вступ;
 • основна частина;
 • заключна частина.

«Шапка». У цій частині листа містяться відомості про адресата (повна назва коледжу, ім’я та прізвище особи, якій адресується лист, тобто директору) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, електронна адреса та контактний номер телефону), які розташовуються у правому верхньому куті листа.

Звертання. Ця частина листа надає йому офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Вадиме Володимировичу!»).

Вступ є першим абзацом листа, де викладається його основна мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з …»). У цій частині вступнику варто коротко пояснити, чому він обрав саме цю освітньо-професійну програму і Коледж, як, на його думку, навчання в Коледжі сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

Основна частина мотиваційного листа має відповідати на питання: «Чому Коледж має обрати саме мене?». Ця частина є другим абзацом мотиваційного листа та логічним продовженням вступної частини, у якій вступники можуть написати про:

 • свої амбіції, ідеї та плани на майбутнє;
 • шкільні предмети, з яких отримали високі оцінки (як підтвердження, надіслана фотокопія додатку до свідоцтва);
 • дотичні до обраної спеціальності знання та вміння;
 • свої здобутки, що будуть корисними для навчання за обраною спеціальністю;
 • шкільні та позашкільні проєкти, у яких брали  участь.

Саме в цій частині вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

Заключна частина має завершуватися підсумком, який підтверджує готовність вступника навчатися і вказує на його впевненість у правильному виборі освітньо-професійної програми.

Copy link
Powered by Social Snap