Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Положення про раду з профілактики правопорушень студентів

1. Загальні положення

1.1. Положення про раду з профілактики правопорушень ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка» (далі – коледж) визначає організаційно-правові основи діяльності ради з профілактики правопорушень (далі – рада).
1.2. Рада з профілактики правопорушень ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка» є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється з метою формування свідомості і високогуманних принципів у студентів, запобіганню скоєння ними правопорушень, вчиненню протиправних дій, запобігання виникнення умов, що сприяють вчиненню правопорушень, забезпечення профілактики, упередження негативних проявів поведінки студентів, правопорушень та злочинності в студентському середовищі, зміцнення дисципліни.
1.3. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про фахову передвищу освіту», «Про охорону дитинства», Сімейним кодексом України, Національною програмою «Діти України», Положенням ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка», іншими чинними нормативними документами та наказами директора коледжу, які регламентують роботу з цих питань.
1.4. Рада працює на принципах об’єктивності, законності, справедливості, колегіальності, добровільності та неупередженості.

2. Основні завдання

2.1. Виявлення студентів групи ризику, студентів з девіантною поведінкою, важковиховуваних студентів.
2.2. Проведення, аналіз та узагальнення даних щодо моніторингу стану роботи в закладі з профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед студентської молоді.
2.3. Профілактика правопорушень серед студентської молоді (організація та контроль за проведенням лекцій, зустрічей та інших заходів із представниками правоохоронних органів, юридичних, а також медичних закладів тощо).
2.4. Залучення студентів, схильних до правопорушень та пропусків занять без поважних причин до суспільно корисної роботи.
2.5. Оперативний розгляд правопорушень, скоєних студентами, які навчаються в коледжі.
2.6. Розгляд питань, пов’язаних із систематичними пропусками занять без поважних причин, великої кількості незадовільних оцінок, порушення правил поведінки на території коледжу та за його межами тощо.
2.7. Проведення індивідуальної виховної роботу зі студентами, які мають прояви девіантної поведінки.
2.8. Контроль за своєчасним інформуванням батьків студентів про скоєння правопорушень та злочинів студентами та направлення матеріалів на розгляд ради.
2.9. Виявлення педагогічних позицій батьків (або осіб, які їх замінюють), які ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках поставити питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності.
2.10. Розробка рекомендацій для студентів, батьків, педагогічного колективу коледжу щодо підвищення ефективності правової поведінки та профілактичної роботи.
2.11. Оперативне інформування у ювенальну превенцію Національної поліції та Служби у справах дітей про окремі серйозні випадки правопорушень, які порушують права учасників навчально-виховного процесу.
2.12. Інформування студентського середовища та колективу коледжу про стан та окремі випадки правопорушень.

3. Функції

Рада з профілактики правопорушень, відповідно до покладених на неї завдань:
3.1. Здійснює розгляд правопорушень на підставі первинних документів: актів службових розслідувань, підсумків відвідування занять студентами, актів обстеження умов проживання, пояснювальних записок, характеристик, інших додаткових матеріалів;
3.2. Проводить зустрічі зі студентами коледжу, які скоїли правопорушення, у присутності педагогів та батьків або осіб, які їх замінюють.
3.3. Розглядає конфліктні ситуації, пов’язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетенції.
3.4. Надає пропозиції щодо вирішення питання відповідальності особисто студентів та їх батьків відповідними службами: надає подання Службі у справах дітей, у ювенальну превенцію Національної поліції
3.5. Залучає фахівців вузької спеціалізації до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради.
3.6. Здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу викладачів і батьків. Розробляє рекомендації класним керівникам щодо профілактики правопорушень.
3.7. Розглядає пропозиції щодо покращення системи профілактики правопорушень.
3.8. Здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень.
3.9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.
3.10. Вивчає стан профілактичної роботи в студентських групах, особливості розвитку особистості студентів, які відносяться до “групи ризику” та їх позанавчальну зайнятість.
3.11. Розробляє і впроваджує систему взаємодії адміністрації та викладачів коледжу з громадськістю, покликану здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх.
3.12. Запрошувати фахівців вузької спеціалізації на засідання Ради профілактики правопорушень з розгляду персональних справ студентів у випадках, коли питання виходять за межі педагогічної компетенції.
3.13. Сприяє підвищенню ефективності роботи закладу освіти з профілактики правопорушень студентів.
3.14. Організовує проведення просвітницьких заходів для викладачів та батьків студентів.
3.15. Аналізує та узагальнює свою діяльність.
3.16. Звітує про стан та результати своєї діяльності два рази на рік.


4. Порядок формування складу та роботи

4.1. Чисельний і поіменний склад Ради з профілактики правопорушень затверджується наказом директора коледжу щорічно.
4.2. До складу ради входять: заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень, голова ради студентського самоврядування коледжу. Кількість членів ради визначається наказом директора коледжу.
4.3. Раду очолює заступник директора з навчально-виховної роботи. Голова ради організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на раду завдань.
4.4. Формою роботи ради є засідання безпосередньо в коледжі 1 раз на місяць.
4.5. Рішення ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів).
4.6. Робота Ради з профілактики правопорушень планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні ради і затверджується директором коледжу.
4.7. Підставою для розгляду правопорушення є пропуски занять без поважної причини, акти обстеження умов проживання, пояснювальні записки, характеристики на студентів тощо.
4.8. Рішення приймається простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.
4.9. Рішення ради оформляється протоколом, який підписується головою (за відсутності голови – його заступником) та секретарем. Протоколи засідань веде секретар ради.
4.10. Стягнення накладається безпосередньо за виявленням проступку, але пізніше 1 місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю. До застосування стягнення радою надається студенту можливість надати на засіданні ради пояснення. При обранні виду стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини за яких вчинено проступок, якість навчання і попередня поведінка студента.
4.11. Стягнення оголошується наказом директора по коледжу.
4.12. На засідання ради з профілактики правопорушень обов’язково запрошується класний керівник групи, в якій навчається особа, що скоїла правопорушення, та за необхідністю батьки студента (або інші особи на яких покладена відповідальність за виховання).

5. Права

Рада з профілактики правопорушень має право:
5.1. Розглядати правопорушення, скоєні особами, які навчаються в коледжі і проживають у гуртожитку, і виносити об’єктивне рішення.
5.2. Утворювати робочі групи для підготовки питань, що належать до її повноважень.
5.3. Залучати спеціалістів і представників правоохоронних структур, а також служби у справах дітей для розгляду питань, пов’язаних із систематичними пропусками занять студентами без поважних причин, великою кількістю незадовільних оцінок, порушення правил поведінки в гуртожитку, на території коледжу та за його межами тощо.
5.4. Отримувати в установленому порядку від класних керівників груп, голів циклових комісій інформацію, документи і матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань.
5.5. У випадку виявлення проступку рада має право:
5.5.1. Рекомендувати директору застосувати наступні стягнення:
– встановлення випробувального терміну тривалістю від 1 місяця;
– попередження;
– догана;
– у випадку завдання збитків майну коледжу притягнути порушника до матеріальної відповідальності;
– відрахувати з числа студентів коледжу.
5.5.2. Рекомендувати завідувачу відділення:
– направити офіційного листа батькам;
– направити офіційного листа правоохоронним органам, службі у справах дітей.
5.5.3. Рекомендувати класним керівникам проводити профілактичну роботу із студентами і батьками із поданням звіту на наступному засіданні ради.
6. Давати індивідуальні та колективні рекомендації викладачам, батькам з питань корекції поведінки студентів та проведення профілактичної роботи з ними.
7. Виносити на обговорення на батьківські збори, наради керівників груп, педагогічні наради інформацію про результати виявлення студентів групи ризику та стан профілактичної роботи.
8. Клопотати перед службою у справах дітей, ювенальною превенцією Національної поліції України щодо вживання заходів громадського впливу в установленому законом порядку щодо студентів, які перебувають на профілактичному обліку, та їх батьків або осіб, які їх замінюють.

6. Критерії постановки на внутрішній облік

6.1. На внутрішній облік студент може бути поставлений за порушення Положення ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка», що були виявлені:
 у систематичних пропусках навчальних занять без поважних причин і як наслідок цього – неуспішності;
 агресивній поведінці у навчальному закладі (бійки, жорстоке поводження зі студентами, приниження людської гідності);
 вживання ненормативної лексики;
 паління на території коледжу;
 вживання спиртних напоїв, психотропних та наркотичних речовин, появі у громадських місцях у нетверезому стані;
 схильність до бродяжництва, жебракування, крадіжок особистого та громадського майна;
 псування майна коледжу;
 студенти, що перебувають у соціально небезпечному оточенні (родина, двір, суспільні установи).
6.2. Рекомендації для постановки на облік студента, а також її причини подає керівник навчальної групи, викладачі, що працюють у даній студентській групі, а також адміністрація коледжу.

7. Заключні положення

7.1. Документація Ради з профілактики правопорушень: наказ про створення Ради з профілактики правопорушень, положення, план роботи, протоколи засідань, списки студентів схильних до правопорушень, списки студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, списки студентів, які опинились у складних життєвих обставинах
7.2. У разі незгоди із рішенням ради батьки можуть звернутися до директора коледжу.
7.3. Зміни до положення про раду можуть вноситися з метою удосконалення її роботи за пропозиціями працівників коледжу.
7.4. Контроль за виконанням рішень ради здійснює директор коледжу.
7.5. Рада розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.