Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Положення про семінар-практикум кураторів навчальних груп

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення регламентує діяльність кураторів навчальних груп.
1.2. Семінар-практикум кураторів навчальних груп діє відповідно до Положення про куратора коледжу, наказів директора закладу освіти й цього Положення.
1.3. Семінар-практикум кураторів – це одна з ефективних форм організації підвищення кваліфікації кураторів навчальних груп в коледжі.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ Й ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою створення Семінару-практикуму кураторів навчальних груп є адаптація педагогів у колективі, їхнє самоствердження й професійне становлення.
2.2. Основні завдання Семінару-практикуму кураторів навчальних груп:
− забезпечення розвитку коледжу, формування педагогічної системи, професійного стилю коледжу;
− узагальнення перспективного педагогічного досвіду, апробація й упровадження в роботу кураторів основних напрямів виховної роботи;
− установлення співробітництва та взаємодії між молодими фахівцями й досвідченими педагогами;
− організація й проведення науково-методичної роботи з проблем сучасної освіти, виховання, проведення різного рівня методичних семінарів, конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу молодих викладачів.
2.3. Семінар-практикум кураторів навчальних груп взаємодіє з відповідними структурами як в коледжі, так і за його межами.
2.4. Основні види діяльності Семінару-практикуму кураторів навчальних груп:
− формування індивідуального професійного стилю педагога через упровадження прогресивних освітніх технологій;
− надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи кращих кураторів навчальних груп коледжу, регіону;
− проведення досвідченими кураторами навчальних груп майстер-класів і навчально-методичних занять для молодих педагогів;
− участь молодих педагогів у роботі Ради кураторів та вихователів навчальних груп;
− залучення молодих викладачів до підготовки й організації педагогічних рад, семінарів і конференцій із проблем виховання;
− відстеження результатів роботи молодого куратора навчальної групи;
− діагностика успішності роботи молодого куратора навчальної групи;
− організація роботи з розробки молодими фахівцями електронних матеріалів і методик їх використання у виховному процесі;
− видання методичної літератури з питань навчання та виховання;
− формування мережі вільного інформаційного обміну в галузі освіти, зокрема за рахунок упровадження форм дистанційної освіти.

3. СКЛАД СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ
КУРАТОРІВ Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. До складу Семінару-практикуму кураторів навчальних груп входять педагоги, здатні передавати набутий досвід, практичний психолог коледжу.
3.2. Керівництво Семінаром-практикумом кураторів навчальних груп здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи роботи.
3.3. Керівник Семінару-практикуму кураторів навчальних груп організовує та керує всіма видами діяльності Семінару й несе відповідальність за результати його роботи.
3.4. Діяльність Семінару-практикуму кураторів навчальних груп здійснюється:
− у вигляді щомісячних занять, на яких обговорюють теоретичні та практичні питання;
− у вигляді роботи «наставник – молодий куратор».
3.5. Форми діяльності Семінару-практикуму кураторів навчальних груп: семінари, бесіди, творчі звіти класних керівників навчальних груп, тематичні виставки, презентації тощо.
3.6. Планові засідання Семінару-практикуму кураторів навальних груп проводяться раз на семестр.
3.7. План роботи Семінару-практикуму кураторів навчальних груп розробляє заступник з навчально-виховної роботи за участю завідувачів відділень, затверджують на засіданні Ради кураторів та вихователів.
3.8. Документація семінару-практикуму кураторів навчальних груп:
− план роботи Семінару-практикуму кураторів навчальних груп;
− дані про кураторів навчальних груп;
− матеріали засідань Семінару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЛУХАЧІВ
СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ КУРАТОРІВ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП

4.1. Слухачі семінару-практикуму кураторів навчальних груп мають право:
− вносити пропозиції з удосконалення діяльності семінару-практикуму кураторів навчальних груп;
− брати участь у складанні плану роботи семінару-практикуму кураторів навчальних груп на наступний навчальний рік;
− брати участь у наукових і навчально-методичних конференціях, семінарах і нарадах, презентуючи напрацьований досвід;
− одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію в керівників усіх структурних підрозділів; ознайомлюватися з документами з питань забезпечення освітньої діяльності;
− бути присутніми на виховних годинах куратора своїх колег (з їхньої попередньої згоди);
− звертатися з пропозиціями, скаргами, заявами й отримувати відповіді на свої запитання;
− обрати методичну тему для самоосвітньої роботи;
− уносити пропозиції керівництву закладу освіти в письмовому вигляді або у формі виступів на засіданнях педрад, методичних рад, кафедр/циклових комісій з питань удосконалення роботи Семінару-практикуму кураторів навчальних груп.
4.2. Слухачі Семінару-практикуму кураторів навчальних груп зобов’язані:
− регулярно відвідувати заняття Семінару-практикуму кураторів навчальних груп;
− вивчати нормативно-методичні документи й психолого-педагогічну літературу з питань організації виховного процесу;
− надавати матеріали позаурочних заходів на узгодження на прохання голови Ради кураторів та вихователів, заступника директора з навчально-виховної роботи;
− брати участь у заходах, організованих в рамках Семінару-практикуму кураторів навчальних груп;
− дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти;
− систематично підвищувати свою кваліфікацію.
5. ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ
Адміністрація коледжу, для здійснення діяльності семінару-практикуму кураторів навчальних груп, всебічно сприяє роботі, надає необхідні матеріали, документи й технічне оснащення.