Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Романюк Анатолій Володимирович

Посада: викладач.

anatolii.romaniuk@itcollege.lviv.ua

Освіта вища. Державний університет «Львівська політехніка» в 1995 р. за спеціальністю “Автоматичний електрозв’язок”, кваліфікації “Інженер електрозв’язку”.

Освітня кваліфікація: спеціаліст вищої категорії; кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни:

  • Інформаційні ресурси Internet
  • Мультиплексорні технології
  • Ремонт комп’ютерних пристроїв електрозв’язку.
    Педагогічний стаж – 18 років.

Публікації:
1. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Методи та засоби покращення метрологічних характеристик вторинних часових вимірювальних перетворювачів. Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів і виробів. – Вип.11. – Львів, 2007. – С. 200-207
2. Романюк А.В. Дудикевич В.Б., Погребенник В.Д., Сопрунюк П.М. Інформаційна система екологічного моніторингу водоймищ-охолоджувачів атомних електростанцій. Відбір та обробка інформації – 2007. – №27. – С. 49–53.
3. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Методологія побудови систем екологічного моніторингу водного середовища. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Обробка сигналів і негауссівських процесів”. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 227-229.
4. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Синтез структурної схеми інформаційно-вимірювальної системи для екологічного моніторингу водного середовища. Вимірювальна техніка та метрологія. – Вип.69. – Львів, 2008. – С.35-39.
5. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Методи і засоби підвищення точності первинних вимірювальних перетворювачів систем екологічного моніторингу водного середовища. Вісник Національного Технічного університету «Київський політехнічний інститут». Серія «Приладобудування». – К.,2008. – С.62–69.
6. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Експериментальні дослідження потенціалів іоноселективних електродів. Вісник НУ “Львівська політехніка” Автоматика, вимірювання та керування. – №608. – Львів, 2008. – С. 69-73.
7. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Екологічні характеристики водних середовищ. Вісник Черкаського ДТУ. – №2.– Черкаси, 2008. – С.148-153.
8. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Підвищення точності ультразвукових інформаційно-вимірювальних систем для експрес-контролю параметрів рідин. Матеріали науково-технічної конференції до 40-річчя ДП ДНДІ «Система». – Львів: ДП ДНДІ «Систе-ма», 2008. – С.109-112.
9. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Передавання даних екологічного моніторингу з допомогою інформаційної технології CDMA. Збірник тез ІУ Міжнародної НТК «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, COMINFO’2008–Livadia». – C. 36-37.
10. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Комп’ютерна інформаційно-вимірювальна система для оперативногo екологічного моніторингу водного середовища. Вимірювальна техніка та метрологія. – Вип. 70. –Львів, 2009. – С.50-55.
11. Romanyuk A.V., Pohrebennyk V.D. Operative determination of integrated parameters of water environment. Gazeta Cukrownicza. – Warszawa, 2009, N 10. – Р. 262 –263.
12. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Похибки вимірювання часових параметрів імпульсних ультразвукових сигналів. Збірник тез доповідей VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування 2009: стан і перспективи ». – С.79–80.
13. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Перспективи екологічних досліджень Шацьких озер. Матеріали конференції викладачів Інституту підприємництва та перспективних технологій. – Львів, 2009. – С. 29-30.
14. Романюк А.В., Погребенник В.Д., Політило Р.В. Аналіз методичної похибки вимірювання загасання концентрації домішок у воді. Вісник НТУ «КПІ» Приладобудування. Випуск 39.- Київ, 2010.- С.76-80.
15. Романюк А.В., Полець М.Я. Інноваційні засади вивчення телекомунікаційних технологій. Матеріали НТК Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2012».- 23-27 апреля.- Севастополь: СевНТУ, 2012.- С.443.
16. Романюк А.В., Погребенник В.Д., Бокла Н.І. Застосування ущільнення інформації в технології CDMA при екологічному оперативному моніторингу водного середовища. Системы контроля окружающей среды. Випуск 18.- Севастополь, 2012.-С.64-67.
17. Романюк А.В., Чаповська Р.Б. Сучасні технології для екологічного контролю води в цукрівництві. Матеріали НТК Новітні науково-технічні рішення в цукровій промисловості.-11-15 березня.- м.Львів-Варшава, 2013.-С.121-125.
18. Романюк А.В., Погребенник В.Д. Комп’ютерні вимірювально-інформаційні системи для оперативного екологічного моніторингу водного середовища. Комп’ютерні вимірювально-інформаційні системи для оперативного екологічного моніторингу водного середовища.- Львів-Львівська полі-техніка, 2013.-Монографія-С.160.
19. Romanyuk A.V., Pohrebennyk V.D., Politylo R.D. The computerized system for the op-erational environmental monitoring of the aquatic medium. XV International PhD Workshop OWD 2013, 19-22 October 2013.-P.335-337.
20. Романюк А.В. Комп’ютерна інформаційно-вимірювальна система для оперативного моніторингу обладнання телекомунікаційних мереж. Наукові записки УНДІЗ. Випуск 6(34).- Київ, 2014.- С.71-75.
21. Романюк А.В., Гамаль М.І., Вознюк В.А. Макет мережі передачі даних на базі обладнання Cisco800 для забезпечення навчального процесу коледжу Державного університету телекомунікацій. Матеріали міжнародної НТК Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології.- 17-20 листопада.- Київ, 2015.-С.88-90.
22. Романюк А.В. Основні складові інноваційних технолoгій навчального процесу. Журнал «Зв’язок» №4,2016р., ДУТ м.Київ С.12-149
23. Романюк А.В., Яцик Л.І, Вознюк В.А. Перспективи використання технології широкосмугового абонентського доступу. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи».-20 липня . -Переяслав – Хмельницький, 2016.- С. 173-175.
24. Романюк А.В., Семянистий К.С., Проць Р.В. Підсилювач із дискретно керованим коефіцієнтом підсилення для пірометрів спектрального відношення. Автоматика, вимірювання та керування. Вісник НУ «Львівська політехніка» №907 Видавництво Львівської політехніки. Львів 2018. С.33-37
25. Романюк А.В., Семянистий К.С. Ничай Г.Г. Технічні основи практичного вивчення інформаційних технологій. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (15 березня 2019 р.) Переяслав-Хмельницький-2019. Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. С.168-169
26. Романюк А.В., Походжай С.І., Ничай Г.Г. Дослідження інтернет–сервісів в умовах навчального закладу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 грудня 2019 р.) Переяслав-Хмельницький-2019. Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. С.168-169
27. Романюк А.В., Проць Р.В., Семянистий К.С. Цифровий вимірювач параметрів коливних систем. Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ «Львівська політехніка» № 914 Видавництво Львівської політехніки. Львів 2019. С.75-79
28. Романюк А.В., Пелещак Б.М., Селемонавічус М.І. Особливості побудови мереж зaгaльного користувaння нa бaзі NGN-рішень. Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет конференції (19 лютого 2020 р.) Переяслав-Хмельницький-2020. Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.№58 С.169-170.

Copy link
Powered by Social Snap