Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклова комісія діловодства та інформаційної діяльності

Забезпечити умови розвитку у студентів програмних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи;  формування майбутніх фахівців, які володіють необхідними знаннями інноваційного характеру, уміннями їх практичного застосування, здатних вирішити складні завдання та проблеми у професійній діяльності – це напрямки роботи циклової комісії діловодства та інформаційної діяльності.

Об’єкти вивчення та діяльності: інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти, що сприяють формуванню, підтримці та використанню інформаційних ресурсів установ; принципи та архітектури побудови автоматизованих інформаційно-пошукових систем, проблемно-орієнтованих баз та банків даних.

У складі комісії 6 осіб, зокрема:
викладачів вищої категорії  3 особи (викладачів-методистів – 1)
викладачів другої категорії  3 особи;

Головна мета роботи комісії – підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання в умовах різних форм власності. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів в освітньому процесі;
 • використання інформаційних технологій у професійній діяльності викладача,
 • методичні та методологічні проблеми використання інформаційних технологій в освітньому процесі;
 • організації самостійної роботи студентів.

Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, демократизації освітнього процесу та направлена на поліпшення успішності студентів:

– уміння використовувати знання з інформаційної, бібліотечної та архівної справи;

– застосовувати навички управління виробництвом та використання інформаційних ресурсів, продуктів та послуг;

– розв’язувати завдання та практичні проблеми у галузі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, що сприяють формуванню, підтримці та використанню інформаційних ресурсів установ.

 • Дисципліни циклової комісії
 • Діловодство: методика та практика
 • Стилістика ділових документів
 • Бібліотекознавство
 • Інформаційне та мережеве забезпечення діяльності установи
 • Прикладні комп’ютерні технології та бази даних
 • Архівознавство
 • Термінологія інформаційної справи
 • Технології макетування інформаційних матеріалів
 • Комп’ютерні технології опрацювання інформації
 • Етика та психологія ділового спілкування
 • Моделювання ділової комунікації
 • Соціально-комунікаційні технології
 • Організація виставкової діяльності
 • Навчальна практика

Викладацький склад циклової комісії:

Башкатова Н. М.
Вовк О. А., голова циклової комісії.
Кіндрат М. М.
Нікітенко І. А.
Огоновська Г. Б.
Шумлянська Н. Б.