Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Положення про огляд-конкурс на кращу навчальну групу

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення регламентує проведення огляду-конкурсу на визначення кращої навчальної студентської групи серед всіх груп Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» за підсумками навчального року.
1.2. Огляд-конкурс проводиться в два етапи щорічно протягом навчального року і завершується підведенням підсумків та визначенням переможців до Дня знань.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
2.1. Огляд-конкурс на кращу навчальну групу проводиться з метою підвищення якості навчання студентів, їх мотивації в оволодінні основами майбутньої спеціальності, набуття ціннісних орієнтацій, соціального досвіду, формування духовності, культури спілкування і поведінки, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості.
2.2. Завданнями огляду-конкурсу є:
– активізація та покращення якості організаційно-виховної роботи на рівні навчальних груп, відділень, коледжу;
– стимулювання студентів до навчання;
– стимулювання класного керівника навчальної групи;
-зміцнення навчальної дисципліни, дотримання норм поведінки під час навчання і в побуті, фахового самоутвердження студентської молоді;
– пропагування кращих взірців роботи студентів з метою отримання професійних знань, умінь та навичок;
– вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського самоврядування;
– залучення студентів до участі в суспільній та громадській роботі;
– організація роботи щодо згуртування й командної роботи, професійного спрямування, правової освіченості, морально-етичного виховання, розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ.
3.1. Учасниками огляду-конкурсу на звання «Краща навчальна група Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» навчального року» автоматично є всі навчальні групи коледжу І-IV курсів.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ.
4.1. Огляд конкурс проводиться в два етапи:
І ЕТАП – визначення кращих груп відділень колежу;
ІІ ЕТАП – визначення кращої групи коледжу.
4.2. І ЕТАП проводиться конкурсною комісією до 1 липня поточного навчального року, у такому складі:
Голова комісії – заступник директора з навчальної роботи;
Члени комісії: голова студентського самоврядування, заступник директора з навчально-виховної роботи, голова старостату, методист коледжу, голова Ради класних керівників у навчальних груп та вихователів гуртожитків, завідувачі відділень.
4.2.1. Конкурсна комісія І ЕТАПУ огляду-конкурсу вивчає роботу усіх груп коледжу та згідно показників вказаних у пункті 4.5. цього Положення визначає кращі групи на відділеннях.
4.2.2. Конкурсна комісія І ЕТАПУ огляду-конкурсу подає своє рішення у письмовій формі на розгляд комісії ІІ ЕТАПУ огляду конкурсу на визначення кращої групи коледжу.
4.3. ІІ ЕТАП проводиться конкурсною комісією до 20 липня поточного навчального року, у такому складі:
Голова комісії – директор коледжу;
Члени комісії: заступники директора, голова студентського самоврядування.
4.3.1Конкурсна комісія ІІ ЕТАПУ огляду-конкурсу вивчає рішення конкурсної комісії І ЕТАПУ та згідно показників вказаних у пункті 4.5. цього Положення визначає кращу групу коледжу.
4.4. Рішення конкурсник комісій І та ІІ ЕТАПІВ огляду конкурсу на кращу навчальну групу виноситься на розгляд Педагогічної ради коледжу.
4.5. Результати огляду конкурсу підтверджуються наказом директора коледжу.
4.6. Показники діяльності навчальної групи (для І і ІІ етапів огляду-конкурсу), які конкурсні комісії враховують під час проведення огляду конкурсу:
1) успішність;
2) якість знань;
3) середній бал по групі;
4) кількість відмінників;
5) кількість студентів, що навчаються на «4» та «5».
6) наявність у групі іменних стипендіатів;
7) науково-дослідна діяльність;
8) наявність (кількість) у групі студентів, що приймають активну участь у громадському житті колежу (студентське самоврядування, спорт, художня самодіяльність, гуртки та секції, виконання додаткових доручень);
9) висвітлення класним керівником заходів проведених з групою на протязі навчального року в ЗМІ (сайті коледжу);
10) пропуски занять;
11) участь студентів у профорієнтаційній роботі;
12) участь студентів у предметних олімпіадах;
13) порушення студентами групи дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку; 14) участь групи у загальноколеджівських конкурсах та акціях.

V. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ
5.1. Відзначення переможців огляду-конкурсу на кращу навчальну групу (І та ІІ етапів) проводиться директором коледжу під час проведення урочистостей до Дня Знань.
5.2. Переможці обох етапів конкурсу нагороджуються дипломами.
5.3. Дирекція коледжу за результатами огляду-конкурсу має право преміювати класного керівника навчальної групи та (або) старосту.
5.4. Фінансування огляду конкурсу може здійснюватися за рахунок спеціального фонду коледжу або з джерел не заборонених чинним Законодавством України.
5.5. За результатами ІІ ЕТАПУ огляду-конкурсу краща група коледжу, крім диплому, отримує перехідний кубок про присвоєння звання «Краща група коледжу» та подарунок у вигляді покращення (оновлення) матеріально-технічної бази аудиторії, яка закріплена за даною групою.