Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Методичні рекомендації щодо проведення практичних і лабораторних занять

Практичні і лабораторні заняття спрямовані на практичну підготовку студентів.

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та форму вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань.

Основна дидактична мета практичного заняття – розширення, поглиблення і деталізація знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення  умінь і навичок, розвиток мислення та усного мовлення студентів.

Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Методи практичного заняття:

– аналіз виробничих ситуацій;

– розв’язання виробничих задач, ділові ігри.

На практичних заняттях студенти повинні оволодіти уміннями:

  • користуватися вимірювальними приладами, апаратурою, інструментами;
  • працювати з нормативними документами і інструктивними матеріалами;
  • користуватися довідниками, складати технічну документацію;
  • виконувати креслення, схеми, таблиці;
  • розв’язувати різноманітні задачі;
  • виконувати розрахунки.

Таким чином, зміст практичних робіт складає:

– вивчення нормативних документів і довідкових матеріалів, аналіз документації, виконання завдань з їх використанням;

– аналіз виробничих ситуацій, розв’язання конкретних виробничих, економічних і інших завдань;

– розв’язання різноманітних задач, розрахунок і аналіз показників, складання і аналіз формул, обробка підсумків вимірювань;

– вивчення будови приладів, апаратів, вимірювальни механізмів, функціональних схем;

– ознайомлення з технологічним процесом, розробка технологічної документації;

– удосконалення навиків роботи на різноманітному обладнанні, приладах з вимірювальними інструментами, підготовка до роботи, обслуговування техніки;

– конструювання згідно заданої схеми, складання і демонтаж механізму. Лабораторне заняття – це вид навчального заняття, метою якого є практичне підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуття практичних  умінь та навичок роботи з устаткуванням, комп’ютерною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Башкатова Н.М., методист коледжу

Copy link
Powered by Social Snap