Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Положення про організацію виховного процесу

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення регламентує організацію виховної діяльності та визначає систему планування, організації, обліку і контролю виховної діяльності у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
1.2. Виховний процес в коледжі спрямований на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури народів інших національностей, які проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків.
1.3. Виховний процес в коледжі утверджує особистісно орієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів закладу освіти.
1.4. У своїй роботі заклад освіти керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про фахову перед вищу освіту» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність закладів фахової перед вищої освіти, цим Положенням.
1.5. Виховний процес в коледжі здійснюють: директор, заступники директора, завідувачі відділеннями, викладачі, вихователі, керівники навчальних груп, методисти, керівник фізичного виховання, бібліотекар, керівники секцій, гуртків, керівник художньої самодіяльності, органи студентського самоврядування.
1.6. Організацію і керівництво виховним процесом в навчальній групі забезпечує класний керівник навчальної групи.
1.7. Організацію і керівництво виховним процесом в гуртожитку забезпечує вихователь.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.
2.2. Основними завданнями виховної роботи в коледжі є:
– організація та координація виховного процесу;
– налагодження тісного взаємозв’язку поміж студентським колективом та адміністрацією коледжу шляхом активної співпраці з органами студентського самоврядування;
– висвітлення в засобах масової інформації, на веб-ресурсі коледжу подій, популяризація та пропаганда досягнень, формування привабливого іміджу на ринку освітніх послуг;
– забезпечення високого рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, задоволення потреб в дозвіллі, активному відпочинку, формування духовних цінностей через особисту і колективну участь студентів у культурно-мистецьких заходах;
– координація зусиль педагогічного колективу коледжу, батьківської громадськості, громадських організацій на підвищення ефективності виховного процесу.
2.3. Створення в закладі освіти умов для формування та розвитку студентської молоді як фахівця і особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелекту, забезпечення трудової підготовки майбутнього спеціаліста, виховання національної і загальнолюдської моралі, духовності і культури.
2.4. Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати.
2.5. Встановлення гуманних взаємин між усіма членами педагогічного та студентського колективів.
2.6. Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин.
2.7. Формування у молоді особистісних рис громадян Української держави.
2.8. Формування у молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури.
2.9. Розвиток в студентів мовної культури.
2.10.Формування толерантності та культури міжособистісних стосунків.
2.11. Формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу.
2.12. Виховна робота класного керівника навчальної групи здійснюється на підставі плану виховної роботи, розробленого на навчальний рік у відповідності до комплексного плану виховної роботи, який обговорюється на засіданні педагогічної ради та затверджується директором.
План повинен бути конкретним, чітким, оперативним.
2.13. Організаційно-методична допомога класного керівника вихователям надається адміністрацією коледжу відповідно до їх посадових обов’язків.

3. ЗМІСТ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Зміст виховної роботи передбачає особистісно орієнтовану національну модель виховання, яка спрямована на механізм самореалізації особистості, розвиток в молодих людей національної гідності, засвоєння загальнолюдських та національних цінностей, визначає напрями гуманістичної виховної діяльності в коледжі.
3.2. Забезпечує виконання завдань національно-патріотичного, морально-етичного, екологічного, художньо-естетичного та громадянського виховання студентської молоді, сприяє вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної національно-свідомої особистості, наділеною глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями і патріотичними почуттями.
3.3. До основних завдань змісту виховної діяльності входить:
– створення організаційно-педагогічних умов для проходження студентами адаптаційного періоду та подальшого навчання в коледжі;
– надання допомоги студентам разом із профспілковою організацією, органами студентського самоврядування у вирішенні побутових проблем;
– використання традицій взаємоповаги, які включають гуманістичний підхід до виховання, враховують бажання особистості, її наміри;
– керівництво роботою з естетичного оформлення навчальних корпусів та гуртожитків;
– організація дозвілля студентів, КВК, художньої самодіяльності, вечорів відпочинку тощо;
– контроль роботи студентського гуртожитку, організація поселення у студентські гуртожитки, методична допомога органам студентського самоврядування та самообслуговування у гуртожитках;
– організація роботи з батьками студентів;
– співпраця з місцевими органами влади і громадськими організаціями різних рівнів;
– співпраця з профспілками та органами студентського самоврядування;
– організація спортивно-масової роботи;
– організація та контроль проведення виховних годин;
– забезпечення сприятливих умов для формування соціально-психологічного клімату, вільного самовизначення та самоствердження студентів для самореалізації талантів та здібностей;
– виховання патріотичних почуттів до навчального закладу, дотримання і розвиток академічних і демократичних традицій коледжу;
– консолідація студентства, педагогічних працівників в єдину спільноту;
– розкриття активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, поєднання педагогічного керівника з ініціативою і самоврядуванням студентів;
– залучення до співпраці з питань організації виховного процесу громадських молодіжних організацій, адміністративних та правоохоронних органів, медичних та наркологічних служб тощо.
– управління процесом соціальної адаптації студентів;
– організація соціального захисту дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, які залишилися без піклування батьків та студентів з числа осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з малозабезпечених та багатодітних сімей, студентів, батьки яких визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій тощо;
– організація студентського самоврядування;
– сприяння відродженню та створенню нових традицій, цікавих форм організації дозвілля студентів та організації їх проведення;
– залучення до виховної роботи талановитих педагогів, викладачів, вчених, політиків, діячів культури, батьків;
– використання правових норм захисту прав та інтересів особистості;
– організація змістовного дозвілля студентів, проведення свят, пізнавально-розважальних програм, діяльності студентських товариств, клубів, гуртків;
– сприяння працевлаштуванню студентів.
3.4. Вносити пропозиції щодо заохочення студентів і викладачів, які беруть активну участь у громадсько-суспільній діяльності, а також накладання стягнень на студентів, які не дотримуються Правил внутрішнього розпорядку коледжу.
3.5. Створення навчального інформаційного середовища з вільним доступом до нього. Розміщення інформації щодо виховного процесу на веб-ресурсі коледжу, телевізійних моніторах, засобами радіомовлення в коледжі.
3.6. Виховання студентської молоді здійснювати за такими принципами: науковості, системності, наступності, природо відповідності та зв’язку з реальним життям.
3.7. Форми організації виховної роботи в навчальній групі визначає куратор групи з урахуванням специфіки закладу освіти та побажань студентів.

4. ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
4. 1.Форми роботи у коледжі:
– збори студентського колективу (загальні, відділення, курсу, групи);
– обговорення політичних подій в державі, в світі;
– випуски студентських газет, збірок власних творів, презентації книг викладачів, виставки нових періодичних видань: газет, журналів, книг, посібників;
– студентські лекторії, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, концерти, диспути, творчі зустрічі з викладачами, випускниками, науковцями;
– читацькі конференції, науково-практичні студентські конференції;
– лекції з питань організації навчальної та наукової роботи студентів;
– консультації: юридичні, психологічні, медичні тощо;
– засідання творчих гуртків, клубів за інтересами;
– вечори відпочинку, літературні зустрічі, карнавали, українські вечорниці, спортивні ігри, змагання, гуртки, секції, козацькі забави тощо;
– огляди художньої самодіяльності, фестивалі;
– конкурси на кращу навчальну групу, на кращого студента, на кращого майстра своєї професії;
– культпоходи до музеїв, екскурсії в інші міста і села України, туристичні походи та інші форми роботи.

5. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
5.1. Загальний контроль за проведенням виховних заходів та рівня вихованості студентів здійснює директор коледжу.
5.2. Загальний облік планових виховних заходів здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.
5.3. Облік виховної роботи навчальної групи здійснює куратор групи.
5.4. Облік роботи гуртків, секцій, об’єднань, рад студентського самоврядування, колективів художньої самодіяльності здійснюють керівники.
5.5. Питання щодо ефективності виховних заходів заслуховується і обговорюється на засіданнях педагогічної та адміністративної рад коледжу.
5.6. Контроль за веденням ділової документації покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи.

6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6.1. Організатором виховної діяльності у коледжі є заступник директора з навчально-виховної роботи, який працює під керівництвом директора коледжу
6.2. Заступник директора з навчально-виховної роботи призначається з числа досвідчених педагогічних працівників з вищою освітою та високим рівнем професійної компетентності.
6.3. Права та обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи визначаються Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», даним положенням, Положенням коледжу, посадовою інструкцією, затвердженою директором коледжу.
6.4. Класні керівники навчальних груп призначаються директором коледжу з числа досвідчених викладачів за поданням завідувачів відділеннями, погодженим із заступником директора з навчально-виховної роботи.