Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки

В основу концепції циклової комісії покладено завдання – формування переконливих якостей та самовизначення майбутнього спеціаліста в системі загальнолюдських цінностей, ознайомлення студентів зі світовим та вітчизняним культурним надбанням, підготовка фахівців до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових економічних та соціально-культурних умовах.

В організації навчально-методичної, наукової діяльності  циклова комісія керується Законами України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють суспільні відносини у галузі освіти та  технологій і конкретизують їх вимоги стосовно особливостей сфери соціально-економічної життєдіяльності суспільства, сучасних вимог світового, європейського та вітчизняного досвіду актуалізації нових форм і методів навчання та виховання відповідно до глобалізаційних викликів, виховання всебічно і гармонійно розвинених особистостей з притаманними рисами високої моральності, плюралістичного світогляду та відданості інтересам України.

Викладачі  циклової комісії мають базову освіту, значний науково- педагогічний досвід. Змістовно вивчають новітні методи навчання та виховання багатьох передових вітчизняних та зарубіжних вузів, активно застосовуючи їх у практичній, науково-педагогічній та культурно-освітній діяльності.

Викладачі  циклової комісії інтенсивно працюють над написанням навчально-методичних посібників, навчальних програм та методичних рекомендацій; суттєво оновлюють і застосовують нові технології гуманітарної підготовки, нових методик і програм комп’ютерного навчання, розширення підготовки фахівців за дистанційною формою навчання.

Викладачі  циклової комісії регулярно проходять підвищення кваліфікації, мають належну кількість наукових публікацій.

Викладацький склад циклової комісії: