Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклова комісія Фундаментальної підготовки

У Фаховому коледжі інформаційних технологій «Національного університету «Львівська політехніка» фундаментальні дисципліни для майбутніх фахівців мають важливе значення, оскільки вони закладають основи професійних знань, а також інформаційний фундамент для подальшого сприйняття й засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін, забезпечують професійну мобільність, формують основу для подальшої самоосвіти з метою підтримання кваліфікації на сучасному рівні.

Основним завдання циклової комісії є формування середовища, яке впливає на самовизначення студентів, забезпечує фундамент для  набуття професійних знань та вмінь, формує мотивацію до діяльності та творчості, формує розуміння сучасних тенденцій розвитку техніки та інформаційних технологій, компетентності розуміння предметної області та професійної діяльності завдяки здатності до ефективного застосування знань у практичних ситуаціях. Викладацький склад, завдяки своєму професіоналізму та досвіду роботи, наповнює особистісним  сенсом  спільну діяльність викладачів та студентів, формує коло інтересів та нахилів в обраній галузі.

Пріоритетні напрямки діяльності циклової комісії:

 • Поглиблене вивчення програмного змісту навчальних дисциплін, формування досвіду опрацювання наукової та технічної літератури, на пошук розв’язання професійних проблем, у процесі якого вдосконалюється професійна компетентність, формується практичне мислення студента;
 • Організація творчої співпраці зі студентами в теоретичному і практичному освітньому просторі, в позааудиторному спілкуванні. В цьому напрямі проводяться диспути, круглі столи, заохочується участь студентів у роботі лабораторій та майстерень циклової комісії , підтримується робота гуртка «Програмування мікроконтролерів»;
 • Вдосконалення майстерності викладачів, які забезпечують навчальний процес, володіння ними новими педагогічними технологіями організації навчального процесу, що мають бути спрямовані на підтримку індивідуального розвитку кожного студента, надання йому необхідного простору свободи для прийняття самостійного рішення та творчості;
 • Насичення програмного забезпечення дисциплін практичною складовою для набуття фундаментальних  знань та професійних навиків  студентами у галузі електроніки;
 • Оновлення навчальних матеріалів, з урахуванням швидкого розвитку галузі електроніки в питаннях: параметрів елементів, правил використання напівпровідникових елементів; правил складання, малювання та читання електронних схем; секретів паяння; формування аналогових та цифрових пристроїв; структури та програмування мікропроцесорів та мікроконтролерів; реалізації проектів цифрових пристроїв на основі програмованої логічної інтегральної схеми(ПЛІС) традиційним схемним методом або програмним шляхом з використанням спеціальних мов опису апаратури, таких як Verilog, VHDL, AHDL; 
 • Розробка мультимедійних лекцій та презентацій ;

Дисципліни циклової комісії фундаментальної  підготовки:

 • Теорія електричних кіл і сигналів
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Основи схемотехніки
 • Аналогова схемотехніка
 • Обчислювальна техніка та мікропроцесори
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Електрорадіовимірювання
 • Метрологія
 • Навчальна практика електромонтажна
 • Навчальна електро-радіомонтажна практика

 Викладання дисциплін фундаментального циклу забезпечують кваліфіковані викладачі :  2 кандидата технічних наук ( Бохонко Б.А., Семянистий К.С.),   кандидат педагогічних наук (Дещинський Ю.Л.) , 5 викладачів вищої категорії( Лабаз О.І, Заліська Н.І., Гамаль М.І., Лещак О.С., Щерба В.Ф.),  які мають високі професійні та методичні досягнення. 

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

Викладачі циклової комісії поєднують навчальний процес із виховною роботою, як куратори студентських груп, виховуючи загальнолюдську культуру, толерантність, творчо та всебічно розвинену, свідому особистість, справжнього патріота України.

Викладацький склад циклової комісії:

Бардила Олег Володимирович
Бохонко Богдан Адамович
Гамаль Мирослав Іванович
Дещинський Юрій Леонтійович
Заліська Наталія Іванівна
Лабаз Ольга Іванівна
Лещак Олег Степанович
Сем’янистий Костянтин Сергійович
Харківський Юрій Миколайович
Щерба Володимир Франкович