Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Положення про виховну годину


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Виховна година – одна академічна година (45 хв.), яка спрямована на виховання студентів навчальної групи, і обов’язково проводиться класним керівником раз на тиждень відповідно до розкладу навчальних занять.
1.2. Проведення та відвідування виховних годин є обов’язковим.
1.3. Виховні години проводяться згідно тематики, затвердженої заступником директора з навчально-виховної роботи у встановленому порядку, однак класний керівник має право самостійно перерозподілити час і окрім затвердженої теми, в рамках встановлених 45 хв., провести іншу виховну роботу з групою.
1.4. Тематика виховних годин може змінюватися у відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Львівської ОДА, в силу важливих подій та випадків.
1.5. Проведення виховних годин та присутність студентів фіксується у журналі виховної роботи класного керівника навчальної групи.
1.6. Виховна година проходить у формі лекції, бесіди або диспуту, але може включати в себе і елементи вікторини, конкурсу, ігри, а також інших форм виховної роботи.

2. ФУНКЦІЇ ВИХОВНОЇ ГОДИНИ
2.1. Освітня функція полягає в тому, що виховна година розширює коло знань вихованців з правознавства, культури, історії, етики, естетики, психології, фізики, математики, літературознавства та інших наук. Предметом виховної години можуть бути як знання з області техніки, народного господарства, а також відомості про події, що відбуваються в навчальному закладі, місті, області, країні, світі, тобто об’єктом розгляду може стати будь-яке явище соціального життя.
2.2. Орієнтуюча функція полягає у формуванні у студентів певного ставлення до об’єктів навколишньої дійсності, у виробленні в них ієрархії матеріальних і духовних цінностей.
2.3. Спрямовуюча функція виховної години передбачає переведення розмови про життя в область реальної практики студентів, спрямовує їх діяльність. Ця функція виступає як реальний вплив на практичну сторону життя студентів, їх поведінку, вибір ними життєвого шляху, постановку життєвих цілей і їх реалізацію.

3. СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ ГОДИНИ
3.1. Виховна година складається з:
– вступної частини – опис яскравого факту;
– основної частини – питання, направлені на аналіз і оцінку; роз’яснення виховних норм і правил поведінки; вирішення моральних завдань студентами ; створення життєвих ситуацій;
– заключної частини.

4. ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВИХОВНОЇ ГОДИНИ
4.1. Цільовий – спрямованість на засвоєння студентами прийнятих в суспільстві цінностей, норм відносин і зразків поведінки.
4.2. Змістовний – визначення теми і змісту виховної години
4.3. Організаційно діяльнісний – взаємодія учасників виховної години будується на основі монологу, фронтальних і групових форм роботи.
4.4. Оціночно аналітичний – обсяг, новизна і духовна цінність переданої інформації, культуру і оригінальність її викладу, якість її засвоєння студентами

5. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОЇ ГОДИНИ
5.1. Чітке визначення мети.
5.2. Орієнтація на реалізацію потреб, інтересів студентів, їх розвиток, що передбачає врахування пропозицій студентів і батьків, вивчення їх цінностей.
5.3. Відображення в плані основних подій держави.
5.4. Передбачення різних видів діяльності, розвиток їх активності, творчості.
5.5. Орієнтація на різнобічність змісту, форм, методів роботи, спрямованих на розвиток інтересів, здібностей студентів.
5.6. Передбачення умов для вибору студентами різних видів, форм діяльності, способів вираження своєї позиції.
5.7. Забезпечення наступності у змісті, формах діяльності, виключення дублювання, врахування попереднього досвіду, бачення перспективи.
5.8. Конкретність, реальність, обґрунтованість роботи, яка планується, що передбачає врахування особливостей студентського і педагогічного колективів, рівнів їх розвитку, традицій.
5.9. Врахування таких джерел для складання плану: матеріалів, рекомендацій педагогічних і методичних досліджень з питань роботи класного керівника.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Зміст виховних годин, методи і форми взаємодії вихованців з класним керівником залежать не тільки від віку студентів, а й від їхньої позиції.
6.2. Виховні години, що проводяться в коледжі, повинні привчати студентів вбачати за своїми діями та вчинками їх місце в колективі, розвивати у них здатність до осмислення життєвих явищ, усвідомлювати соціальну спрямованість своєї життєдіяльності.
6.3. До проведення виховних годин потрібно відноситися відповідально, проводити їх згідно встановленого розкладу і у жодному разі не ігнорувати їх проведення.