Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Положення про раду класних керівників навчальних груп та вихователів

1. Загальні положення
1.1. Рада класних керівників навчальних груп та вихователів ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»– це структурний підрозділ внутрішньої системи управління виховним процесом коледжу, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників усіх навчальних груп і вихователів гуртожитків.
1.2. Рада класних керівників навчальних груп та вихователів створюється наказом директора коледжу з метою організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації класних керівників і вихователів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій з питань психології та педагогіки, удосконалення навчально-виховного процесу.
1.3. Рада працює над створенням умов для виховання суспільно-адаптованої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації, готової до конкурентного вибору свого місця в житті, активних громадян – патріотів України.
1.4. Рада об’єднує в своєму складі класних керівників всіх навчальних груп закладу освіти та вихователів гуртожитків.
1.5. Склад та кандидатура голови Ради затверджується наказом директора коледжу та мають свої повноваження впродовж одного навчального року.
1.6. Планування і організацію роботи Ради, а також безпосереднє керівництво об’єднанням здійснює голова, який обирається на першому засіданні та призначається наказом директора коледжу.
1.7. Загальне керівництво Радою здійснює заступник директора з виховної роботи коледжу.
1.8. Робота об’єднання здійснюється за планом, який складається щороку на першому засіданні до 10 вересня та затверджується заступником директора з виховної роботи.
1.9. Засідання Ради проводиться не рідше одного разу на місяць.
1.10. Голова Ради несе відповідальність за результативність роботи даної комісії, ведення та зміст робочої документації визначені у Розділі ІІІ цього Положення.

2. Функції Ради класних керівників навчальних груп
та вихователів гуртожитку

2.1. Організовує колективне планування та колективний аналіз діяльності класних керівників і вихователів.
2.2. Координує виховну діяльність навчальних груп і організовує їх взаємодію у навчально-виховному процесі.
2.3. Визначає і узгоджує принципи, методи та форми виховної роботи у навчальних групах коледжу.
2.4. Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання.
2.5. Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, матеріалів атестації класних керівників.
2.6. Оцінює роботу членів Ради, подає адміністрації коледжу пропозиції щодо заохочення найкращих класних керівників навчальних груп.
2.7. Забезпечує реалізацію єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації студентів.
2.8. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів.
2.9. Вивчає, узагальнює та використовує прогресивний педагогічний досвід роботи класних керівників.
2.10. Сприяє створенню і розвитку системи виховної роботи класних керівників навчальних груп.
3. Основні документи Ради класних керівників навчальних груп
та вихователів гуртожитку

Основні докумети Ради:

1) Список членів комісії класних керівників і вихователів.
2) Річний план роботи.
3) Протоколи засідань.
4) Звіти про роботу
5) Звіти щодо участі студентів в олімпіадах, виставках, конкурсах.
6) Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).
7) Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в студентських колективах і діяльності класного керівника.
8) Матеріали-публікацї класних керівників у пресі.
9) Матеріали “Методичної скарбнички класного керівника”.
10) Матеріали взаємовідвідування виховних заходів
11) Методичний комплекс.
4. Функційні обов’язки голови
Ради класних керівників навчальних груп та вихователів гуртожитку

4.1. Відповідає за:
• планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності методичного об’єднання класних керівників;
• поповнення “Методичної скарбнички класного керівника”;
• своєчасне впорядкування документації Ради та проведених заходів.
4.2. Разом із адміністрацією коледжу та заступником директора з виховної роботи забезпечує:
• дотримання принципів організації виховного процесу;
• виконання клас і вихователями їхніх функціональних обов’язків;
• підвищення науково-методичного рівня виховної роботи;
• вдосконалення психолого-педагогічної підготовки класних керівників.
4.3. Організовує:
• взаємодію членів Ради між собою та з іншими структурними підрозділами коледжу;
• відкриті заходи, семінари, конференції тощо;
• вивчення, узагальнення та використання на практиці прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників;
• консультує з питань виховної роботи.
4.4. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних керівників.
4.5. Сприяє створенню та розвитку системи виховної роботи студентських колективів.
4.6. Приймає участь у підготовці та проведенні атестації класних керівників.
4.7. Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

5. Зміст роботи членів Ради
класних керівників навчальних груп та вихователів гуртожитку

• Якісне та результативне проведення виховної роботи серед студентів коледжу.
• Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.
• Створення необхідних умов для фізичного розвитку студентів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.
• Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.
• Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля студентів. Підготовка студентів до господарсько-трудової діяльності.
• Створення умов для вільного вибору студентами світоглядних позицій. Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі. Врахування інтересів студентів при організації навчальновиховного процесу.
• Організація роботи з обдарованими студентами, з незахищеними категоріями та за місцем проживання (гуртожитки).
• Співпраця з громадськими організаціями міста.
• Робота з батьками.