Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Положення про конкурс «Кращий класний керівник навчальної групи»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Класні керівники навчальних груп є представниками педагогічного колективу, що забезпечують подальше підвищення якості навчальної та виховної роботи в групі. З метою активізації роботи класний керівник і суспільного визнання значущості роботи, що проводиться ними, щорічно директором, радою класних керівників у навчальних груп та вихователів спільно із профспілковим комітетом проводиться Конкурс на кращого класного керівника року.
1.2.Положення про конкурс «Кращий класний керівник навчальної групи» розроблено у відповідності з чинним законодавством України на основі концептуальних положень Конституції України, Закону «Про освіту», Закону «Про фахову перед вищу освіт», «Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»)», «Концепцiї виховання дітей та молоді у нацiональнiй системі освіти», «Концепції громадянського виховання», згідно плану виховної роботи, Положення про класного керівника навчальної групи і визначає порядок проведення, мету й завдання конкурсу .
1.3.Конкурс оголошується наказом директора. У наказі затверджуються склад конкурсної комісії, терміни проведення конкурсу і джерела фінансування.
1.4.Положення про конкурс розробляється Ради класних керівників та вихователів і затверджується рішенням Педагогічної ради коледжу.
1.3.Конкурс буде проводитися серед викладачів коледжу – класних керівників навчальних груп 1-4 курсів.
1.4. Поточну організаційну та консультаційну роботу і з проведення конкурсу здійснює Ради класних керівників та вихователів, заступник директора з навчально-виховної роботи.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
2.1.Конкурс проводиться з метою вдосконалення та активізації діяльності класного керівника в загальній системі виховної роботи в коледжі, підвищення ролі, престижності і мотивації діяльності класного керівника, об’єднання колективів навчальних груп, національно-патріотичного виховання, підвищення правової культури, етичного і фізичного вдосконалення студентів.
2.2.Завдання конкурсу:
– розвиток інтересу викладачів до поглиблення знань з педагогіки, психології, вдосконалення їх педагогічної майстерності;
– виявлення творчо працюючих класних керівників, їх моральне і матеріальне стимулювання;
– аналіз і оцінка системи роботи класних керівників, виявлення і розповсюдження кращого досвіду діяльності класного керівника у виховній роботі коледжу.

ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1.У конкурсі беруть участь класні керівники навчальних груп з числа викладацького складу, призначені наказом директора за поданням заступника директора з навчально-виховної роботи. Класні керівники, що брали участь у конкурсі раніше і перемогли, протягом трьох років не номінуються до участі у конкурсі.
3.2.Для проведення конкурсу наказом директора створюється конкурсна комісія під керівництвом голови Ради класних керівників та вихователів коледжу, заступників –голови профспілкового комітету, членів комісії – заступника директора навчально- виховної роботи, представників гуманітарних кафедр, бібліотеки, органів студентського самоврядування.
3.3. Конкурс проводитися в два етапи:
Перший етап – визначення переможців на відділеннях коледжу. Проведення першого етапу конкурсу здійснюють завідувачі відділень і представники студентського самоврядування за критеріями, вказаними в додатках. Після виявлення переможців першого етапу завідувачами відділеннями подається заявка за визначеною формою та пакет документів (див. додатки) на участь кращого куратора відділення у другому етапі.
Другий етап – визначення кращого класного керівника коледжу. На другому етапі конкурсу члени конкурсної комісії проводять оцінку на основі аналізу наданої на конкурс документації, оцінки творчих звітів переможців першого етапу у вигляді презентації, відкритого конкурсу питання-відповідь, групи підтримки від кожного відділення.

IV. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
4.1. Виявлення переможців на кожному етапі здійснюється за встановленими критеріями (див. додатки).
4.2. Конкурсна комісія розглядає подані класними керівниками документи на конкурс і надає попередні висновки.
4.3.На першому етапі робота класного керівника за навчальний рік оцінюється за наступними показниками:
– наявність необхідної документації (папка куратора);
– успішність і відвідуваність занять студентами групи;
– участь студентів групи в позаурочних заходах, перемоги в коледжівських, обласних, Всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах;
– участь студентів групи в заходах коледжу;
– робота студентського самоврядування в групі;
– організація спортивно-оздоровчої роботи серед студентів групи;
– дотримання студентами групи правил внутрішнього розпорядку;
– проведення виховних годин;
– виховна робота зі студентами групи в гуртожитку.
На другому етапі оцінка роботи класного керівника здійснюється за наступними показниками:
– результати анкетування студентів групи «Класний керівник очима студентів»;
– оцінка роботи класний керівник заступником директора з навчально-виховної роботи;
– довідка-звіт класного керівника про виконану роботу;
– проведення відкритого виховного заходу в групі. (Критерії оцінки відкритого виховного заходу (від 0 до 5 балів за кожним показником):
а) актуальність змісту заходу;
б) відповідність змісту меті і завданням заходу;
в) активність студентів групи;
г) якість організації заходу;
д) педагогічна майстерність класного керівника;
е) виховний ефект заходу;
є) творчий підхід до підготовки і проведення заходу;
ж) використання сучасних форм і технологій роботи зі студентами.
4.4. При підведенні підсумків конкурсу комісія оцінює, яким чином робота класного керівника сприяла реалізації концепції виховної роботи серед студентів, і в першу чергу її наступних цілей:
– участь у формуванні згуртованого колективу навчальної групи;
– виховання громадянськості, патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до коледжу і своєї спеціальності, до закону та етичних норм суспільства;
– надання допомоги студентам в плануванні самостійної роботи, виконанні ними навчального графіка;
– посилення мотивації навчальної діяльності, розвиток потенційних творчих здібностей студентів;
– інформованість: матеріальне становище і духовні потреби студентів, індивідуальні особливості, схильності і захоплення, умови життя і побуту студентів;
– надання допомоги студентам-сиротам, інвалідам, малозабезпеченим студентам групи;
– спільна участь зі студентами в підготовці і проведенні культурно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, екологічних акцій тощо;
– ознайомлення студентів зі Положенням коледжу, правилами внутрішнього розпорядку і режиму в навчальних корпусах і гуртожитках;
– інформованість про стан справ в коледжі;
– доведення до відома студентів і роз’яснення наказів та розпоряджень Міністерства освіти, директора коледжу та завідувачів відділень стосовно навчання, життя і побуту студентів.
Вищевказане досягається за допомогою різноманітних форм роботи класного керівника, будь-яка з яких враховується комісією при підведенні підсумків конкурсу. Також комісією оцінюються і враховуються новаторські ідеї та їх втілення у виховній роботі з групою.
Разом з тим комісія керується наступними типовими показниками, що характеризують роботу класних керівників:
– проведення зборів в групі, підбір і виховання активу групи;
– участь студентів групи в заходах за планом навчально-виховної роботи коледжу;
– участь куратора і студентів його групи в житті гуртожитку, допомога у вирішенні побутових проблем студентів;
– створення в групі атмосфери нетерпимості до порушень прав, аморальних вчинків, пияцтва, наркоманії;
– допомога студентам в організації літньої виробничої практики і в працевлаштуванні за фахом;
– організація зустрічей з випускниками коледжу, учасниками АТО, видатними людьми;
– підтримка зв’язку з випускниками коледжу;
– надання допомоги студентам в організації навчання, вирішенні виникаючих труднощів;
– залучення студентів до наукової роботи, спортивних секцій, художньої самодіяльності, клубів за інтересами, гуртків;
– контроль за результатами модулів та екзаменаційних сесій, перездачою іспитів;
– контакти з викладачами, що ведуть заняття в групі;
– підтримка зв’язку (у необхідних випадках) з батьками студентів;
– тісний зв’язок з завідувачами відділень, студентською профспілковою організацією, студентським самоврядуванням;
– представлення студентів групи до заохочень або стягнень;
– думка студентів про куратора.

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ
5.1. Конкурсна комісія підводить загальні підсумки конкурсу і визначає переможця другого етапу. Класному керівнику, який отримав максимальну кількість балів, присуджується звання «Кращий класний керівник навчальної групи».
5.2. Конкурсна комісія може також обрати кращих класних керівників за наступними номінаціями:
– «За інновації в діяльності класного керівника»
– «За залучення студентів до наукової роботи»
– «За залучення студентів до органів студентського самоврядування та громадської роботи»
– «За залучення студентів до культурно-масової роботи та творчості»
– «За залучення студентів до здорового способу життя та спорту»
– «За залучення студентів до культурно- масових заходів»
– «За розробку методичних матеріалів»
– « За новаторство»
5.3. Наказом директора кращому класному керівнику студентської групи вручається перехідний кубок, грамота і грошова премія, кураторам, які перемогли в одній з вищезгаданих номінацій, – грамоти та грошові премії.
Всім класним керівникам, які взяли участь в конкурсі, вручаються дипломи учасників. Нагородження переможців відбувається на урочистій церемонії.
Документи, необхідні для участі в другому етапі конкурсу «Кращий класний керівник навчальної групи»
1. Заявка класного керівника (дод.1).
2.Анкета класного керівника(дод.2).
3. Висновок про результати проведення першого етапу конкурсу, підписаний завідувачами відділень з вказанням класних керівників-переможців.
4.Подання-рекомендація голови Ради класних керівників та вихователів з додатком таблиці з критеріями оцінки та бланку оцінки діяльності класного керівника (дод.3).
5.Характеристика класного керівника, підписана завідувачами відділень, головою профспілки та головою студентського самоврядування.
6.Повна копія представленої на 1 етапі звітної документації (папка робочого місця класного керівника, план роботи і звіт з додатками: фото, відеоматеріали, копії грамот, подяк, дипломів тощо), затверджені завідувачами відділень, журнал виховної роботи класного керівника тощо (дод.4).
6. Сценарій «відкритої години» (проведення відкритої години оцінює комісія на першому етапі).
7. Анкетування «Класний керівник очима студентів» (проводитися завідувачами відділень та представниками студентського самоврядування відділень і старостату) (дод. 5).
8.Творчий звіт про роботу (презентація) (під час урочистого підведення підсумків)
9. Підтримка групи (стіннівки, плакати, відеоролик, номер художньої самодіяльності тощо) (під час урочистого підведення підсумків).

ДОДАТОК 1

Заявка на участь у конкурсі «Кращий класний керівник навчальної групи»

ПІБ _______________________________________________________________

Відділення, група, посада __________________________ вчений ступінь _________________ стаж діяльності класного керівника  _____________________

Коротка довідка: основні досягнення групи; підвищення кваліфікації; методичні розробки, наявність наукових публікацій з виховної роботи; впровадження нових підходів в діяльності класного керівника.

 

ДОДАТОК 2

Анкета класного керівника  навчальної групи 1.ПІБ_____________________________________________________________ 2.Скільки років Ви працюєте класним керівником  навчальної групи __________________________________________________________________

3.Які форми виховної роботи Ви найуспішніше використовуєте в своїй групі:

 • виховна година
 • відвідування заходів в коледжі разом з групою
 • екскурсії в музеї, виставки тощо.
 • зустрічі з відомими людьми, випускниками
 • інші форми роботи_________________________________________

4.Як часто ви проводите збори групи?__________________________________ 5.Збори відбуваються періодично або у зв’язку з наявністю організаційних питань?___________________________________________________________

6.Які на ваш погляд напрями актуальні в роботі зі студентами: соціально-культурне  життя, навчальний процес, матеріальні проблеми студентів, взаємини в групі та ін. (розташуйте у порядку значущості): ___________________________________________________________________

7.За якими напрямами допомога Ради класних керівників та вихователів  для Вас найбільш значна:

 • семінар-навчання
 • ознайомлення з досвідом кращих кураторів коледжу та інших закладів фахової передвищої освіти
 • розповсюдження методичних розробок по роботі зі студентською групою
 • інше _____________________________________________________________

8.Чи ефективна діяльність студентського активу у Вашій групі?______________

9.Ваші пропозиції, поради, рекомендації щодо організації виховної роботи в коледжі_____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Закінчіть речення:

 1. Я класний керівник, тому що___________________________________________
 2. Від своєї роботи я чекаю_____________________________________________
 3. Мої підопічні – це__________________________________________________

4.У системі організації виховної роботи я б змінив (ла)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Сильні сторони роботи класного керівника ________________________ _____________________________________________________________________
 2. Слабкі сторони роботи класного керівника __________________________ __________________________________________________________________ 7.Особисті якості, які повинен мати класний керівник________________________________________________________________
 3. Чи знаєте Ви
 • імена всіх студентів своєї групи? так скоріше так ні скоріше        ні
 • всіх студентів своєї групи в обличчя? так скоріше так      ні    скоріше ні
 • розклад занять своєї групи? так скоріше так ні      скоріше ні
 • місцезнаходження структурних підрозділів університету? так скоріше так ні                скоріше ні
 • про заходи, що проводяться в університеті? так скоріше так ні скоріше ні
 • про особисті стосунки між студентами Вашої групи? так скоріше так ні скоріше ні
 • про захоплення та хобі студентів в Вашої групи? так скоріше так ні скоріше ні

9.Чи вмієте Ви

 • швидко і ефективно вирішувати поточні питання? так скоріше так ні                    скоріше ні
 • знайти підхід до кожної людини? так скоріше так ні       скоріше ні
 • відстоювати свою точку зору, свою позицію? так скоріше так ні скоріше ні
 • безконфліктно керувати, контролюючи свої емоції? так скоріше так ні                    скоріше ні
 • слухати, переконувати і пояснювати? так скоріше так ні скоріше ні
 • розрядити напружену атмосферу при спілкуванні? так скоріше так ні                    скоріше ні
 • повести за собою інших? так скоріше так ні      скоріше ні

Розставте у порядку значущості від 1 до 10

Розум, інтелект, широкий світогляд _________________________

Товариськість (комунікабельність)__________________________

Відповідальність, надійність _______________________________

Енергійність, активність, мобільність ________________________

Доброзичливість, чуйність, доброта _________________________

Цілеспрямованість _______________________________________

Працьовитість, самовідданість, бажання працювати ____________

Відвертість, увага до людей, терпіння ________________________

Уміння зрозуміти іншого __________________________________

Оптимізм, почуття гумору _________________________________

 

 

ДОДАТОК 3

Подання на класного керівника навчальної групи

Прізвище Ім’я По батькові для участі в конкурсі

«Кращий класний керівник навчальної  групи»

Повинно містити наступне:

 1. Зміст і рівень проведення виховних годин класного керівника.
 2. Проведення позааудиторних групових заходів.
 3. Організація участі студентів групи в наукових, культурно-масових і спортивних заходах:

– Всеукраїнські, обласні, міські заходи;

– коледжівські  заходи;

– заходи на відділеннях.

 1. Допомога у вирішенні житлово-побутових питань студентів, які проживають в гуртожитку.
 2. Робота з батьками студентів.
 3. Підвищення кваліфікації.
 4. Впровадження нових форм або використання нових методів роботи класного керівника.

Голова Ради класних керівників та вихователів

(завідувачі відділеннями)

 

№ з/пКритеріїОцінка в балах (max)
1Якість робочої папки класного керівника (повнота документів)3
2Успішність групи5
3Позааудиторна робота з групою3
4Робота з батьками2
5Оцінка роботи класного керівника студентами5
6Якість проведення виховних годин класного керівника5
7Активність куратора в заходах, що проводяться3
8Якість ведення журналу роботи класного  керівника3
9Відповіді на питання анкети2
10Наявність публікацій з виховної тематики3

ДОДАТОК 4

Папка робочого місця класного керівника навчальної групи

1.Нормативно-правові документи (витяги з них) у сфері освіти, виховної роботи і забезпечення прав студентів (укази Президента України, накази Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки, Положення коледжу, Концепція виховної роботи коледжу; документи, що регулюють роботу куратора).

2.Плани, посадові інструкції, накази, розпорядження (План виховної роботи коледжу на навчальний рік і приведений у відповідність з ним план роботи куратора навчальної групи, затверджений заступником директора з навчально-виховної роботи.

3.Списки групи з вказівкою ПІБ студента, адреси і місце проживання, соціального статусу (сімейний стан, наявність дітей і так далі), контактний телефон, ПІБ батьків, група здоров’я.

4.Підтверджуючі документи (журнал куратора навчальної групи, соціальний паспорт групи (дод.6), звіти, грамоти, листи-подяки, медалі, фотографії, відео тощо).

5.Тематика «виховних годин класного керівника».
 

ДОДАТОК 5

Анкетування студентів
Шановний студенте!
Просимо Вас взяти участь в опитуванні роботи класного керівника навчальних груп. Анкетування анонімне, Ваша думка буде врахована в середньостатистичній оцінці якості діяльності.

Ваша навчальна група  ________________________________________________

 1. Чи знаєте Ви класного керівника своєї навчальної групи?

Так               Ні

 1. Чи задоволені Ви відносинами з класним керівником Вашої групи?

Так     Ні                Важко відповісти

 1. Як часто Ваша навчальна група зустрічається з класним керівником?

Постійно                                 Майже не зустрічається

На «Годині класного керівника»                         Іноді

Інше (допишіть) __________________________________________________________________

 1. У чому допомагають Вам зустрічі з класним керівником?

Отримувати необхідну інформацію
Нічим
Отримувати пораду, підтримку
Важко відповісти Краще вчитися Інше (допишіть)____________________________________________________________

 1. Чи відвідував Ваш куратор гуртожиток, чи знайомився з Вашими побутовими умовами?

Так              Ні                Проживаю вдома (на квартирі)

 1. Складіть портрет вашого класного керівника (декілька слів) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
 2. Як би Ви оцінили роботу Вашого класного керівника за 5-ти бальною шкалою ______________________________________________________________________
 3. Ваші пропозиції, зауваження, побажання ______________________________________________________________________

ДОДАТОК 6

Соціальний паспорт групи
Класний керівник  навчальної групи________________________________________

 І семестрІІ семестр
ПочатокКінецьПочатокКінець

1.   Кількість студентів:

202…202…н/рік
202…202…н/рік
202…202…н/рік
202…202…н/рік
 

    
2.   Мешкають:
– у гуртожитку
– на квартирі
    
3.    Соціально – незахищені:
– малозабезпечені
– багатодітні
– сироти
– молоді сім’ї
– учасники аварії на ЧАЕС
    

Староста________________________________________________________
Заступник старости_______________________________________________
Профорг________________________________________________________