Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Про батьківську раду

1. Загальні положення
1.1. Положення про батьківську раду коледжу визначає його функцію у державно-громадській системі управління закладом освіти.
1.2. Рада є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання у коледжі.
У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.
1.3. Рішення про заснування батьківських рад груп або коледжу приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп або коледжу.
1.4. Легалізація (офіційне визнання) батьківських рад є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництву коледжу.
1.5. Припинення діяльності батьківських рад може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
1.6. Дане Положення розроблене з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів, визначених у ст. 13 Закону України «Про об’єднання громадян».

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності
Батьківська Рада коледжу створюється з метою захисту законних інтересів студентів в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань фахової передвищої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку у студентів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов’язкового рівня підготовки фахового молодшого бакалавра.
Основними завданнями діяльності батьківської ради є сприяння створенню умов для:
– формування та розвитку особистості студента та його громадянської позиції, становлення студентського самоврядування;
– виховання у студентів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;
– формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
– захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я студентів;
– здобуття студентами фахової передвищої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
– запобігання бездоглядності і безпритульності студентів у вільний від занять час;
– всебічного зміцнення зв’язків між родинами, закладом освіти і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;
– залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації студентів, поза аудиторної та роботи за межами коледжу;
– організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;
– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази коледжу та його благоустрою.
Основними принципами діяльності рад є:
– законність;
– гласність;
– колегіальність;
– толерантність;
– виборність;
– організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
– підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків коледжу, студентських груп.

3. Організація та зміст роботи батьківської ради
3.1. Батьківська рада коледжу обирається на загальних батьківських зборах коледжу на початку кожного навчального року строком на один рік. Її склад встановлюється рішенням з батьківських зборів коледжу. До неї входять представники батьківських рад студентських груп (як правило, їхні голови). До складу батьківської ради входить директор коледжу.
3.2. Батьківська рада студентської групи обирається на зборах групи у складі голови та 2-4 х членів. Засідання проводяться двічі на семестр. За необхідності проводять позачергові засідання.
3.3. Батьківська рада організовує допомогу коледжу:
– у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку у студентів здібностей та творчої ініціативи, їхньої самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;
– для зміцнення співробітництва викладачів, студентів та їхніх батьків;
– у контролюванні за виконанням студентами та батьками Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий колеж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
– у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання студентів згідно з Держстандартом України;
– у зміцненні навчально-матеріальної бази коледжу;
– в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій із різних напрямків виховної роботи;
– у залученні батьків до керівництва окремими видами студентських громадських організацій, спортивними гуртками і секціями тощо;
– у профілактичній роботі зі студентами, які схильні до правопорушень.
3.4. Батьківська рада коледжу та батьківські ради студентських груп керуються у своїй роботі даним Положенням, Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий колеж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», законодавчими актами України, рекомендаціями директора коледжу та педагогічної ради, річним планом роботи коледжу, рішеннями батьківських зборів.
3.5. Батьківська рада складає план роботи на рік. Його зміст визначається з урахуванням проблем коледжу та завдань педагогічного колективу, соціального замовлення.
3.6. Батьківська рада коледжу та батьківські ради студентських груп мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин його членів.
3.7. Для обговорення та вирішення важливих питань батьківська рада коледжу скликає збори батьків (групи – не менше 4 разів на рік, загальні збори коледжу – не менше 2 разів на рік).
3.8. Рішення зборів батьків, рад доводиться до відома батьків, керівництва коледжу, а за необхідності – до відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.
3.9. На батьківських зборах навчальних груп обов’язкова присутність куратора, на загальних зборах коледжу – директора коледжу, заступників директора, кураторів, викладачів.
3.10. Батьківська рада коледжу звітує перед загальними зборами коледжу у день обрання нового складу ради.
3.11. Ради можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами та затверджуються їхніми головами.
3.12. У випадку, коли член ради достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.
3.13. Батьківська рада веде протоколи своїх засідань і батьківських зборів, які зберігаються у коледжі і передаються за актом новому складу відповідних рад.

4. Права та обов’язки батьківських рад

Ради мають право:
4.2. Брати участь в обстеженні житлово-побутових умов студентів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.
4.3. Вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) закладу освіти пропозиції щодо вдосконалення умов організації освітньо-виховного процесу, організаційно-господарчих питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу освіти в місячний термін, а результати розгляду доведені до відома батьків.
4.3 Звертатися до директора коледжу, куратора, педагогічної та Ради кураторів і вихователів щодо роз’яснення стану і перспектив роботи та з окремих питань, що турбують батьків.
4.4. Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.
4.5. За необхідності заслуховувати звіти батьківських рад і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи.
4.6. Скликати позачергові батьківські збори (конференції).
4.7. Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування коледжу.
4.8. Сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності коледжу.
4.9 Бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.
4.10. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.
4.11. Виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо поза аудиторної та позаколеджівської роботи зі студентами, з організаційно – господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками студентів.
4.12. Заслуховувати інформацію директора коледжу про стан і перспективу роботи коледжу, про розгляд пропозицій батьківської ради та їхню реалізацію.
4.13. Приймати звіти батьківських рад студентських груп і виносити рішення про покращення їхньої роботи.
4.14. Батьківські ради студентських груп мають право:
– вносити пропозиції директору коледжу щодо покращення поза аудиторної роботи зі студентами;
– вносити пропозиції на затвердження щодо покращення матеріально- технічної бази аудиторій, кабінетів, лабораторій та інше;
– заслуховувати інформацію класних керівників щодо питань, які цікавлять батьків.
Ради зобов’язані:
– виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
– вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються у справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
– надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора коледжу або відповідного органу управління освітою;
– залучати батьків до організації поза аудиторної та позаколеджівської роботи;
– організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі освіти з метою збереження життя та здоров’я студентів;
– у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).
4.15. Голова ради коледжу може брати участь у засіданнях педа¬гогічної ради коледжу під час розгляду питань, віднесених до компетенції ради, з правом дорадчого голосу.
4.16. Голова ради коледжу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами підсумкової атестації студентів.
4.17. Голова (представник) ради може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.